NOVI POREZNI PRAVILNICI

Nakon prethodnog donošenja novih skupina zakona vezanih uz poreznu reformu, o kojoj više možete pronaći klikom na link Newsletter – izmjene i dopune Zakona, u Narodnim novinama br. 1/17 objavljena je skupina pravilnika kojima je cilj detaljnije opisati i objasniti nove zakone.

Navedena reforma pokriva većinu poreza u Hrvatskoj, a najveće promjene su provedene u sustavu poreza na dohodak.

Novi pravilnici stupili su na snagu 3. siječnja 2017. godine te je za većinu usvojena primjena već od istog dana. U nastavku donosimo pregled najvažnijih odredbi novog pravilnika te izmjena i dopuna postojećih pravilnika.

IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA O POREZU NA DOBIT

Novčano načelo utvrđivanja poreza

Kao što je već ranije navedeno, uvodi se plaćanje poreza na dobit prema novčanom načelu. To pravo ostvaruju porezni obveznici s prihodima manjim od 3.000.000 kuna u prethodnom poreznom razdoblju.

Pravilnikom je propisano da porezni obveznik koji sukladno Zakonu utvrđuje poreznu osnovicu prema novčanom načelu, dužan je nakon korigiranja računovodstvene osnovice za nenovčane stavke, primijeniti i ostala uvećanja i umanjenja propisana Zakonom.

Porezni obveznik koji više ne ispunjava uvjete za utvrđivanje porezne osnovice prema novčanom načelu ili namjerava promijeniti način oporezivanja porezne osnovice, dužan je najkasnije 15 dana nakon isteka tog poreznog razdoblja obavijestiti Poreznu upravu o promjeni načina utvrđivanja poreze osnovice.

Uvećanja i umanjenja porezne osnovice prema novčanom načelu, porezni obveznik dužan je provesti vodeći se načelom izbjegavanja dvostrukog oporezivanja i načelom izbjegavanja dvostrukog umanjenja porezne osnovice.

Paušalno plaćanje poreza na dobit

Uvedeno je paušalno plaćanje poreza na dobit za porezne obveznike ukoliko u prethodnom poreznom razdoblju nisu po osnovi obavljanja gospodarske djelatnosti ostvarili prihode veće od iznosa propisanog za ulazak u sustav poreza na dodanu vrijednost  (prijedlog izmjena PDV-a navodi 300.000 HRK).

IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST

Izmjenama i dopunama Pravilnika i Zakona o PDV-u, dopunjeno je da su PDV-a oslobođene: 

c) obavljanje medicinske njege u okviru bavljenja medicinskim i pomoćnim medicinskim, neovisno o pravnom obliku,

e) usluge što ih obavljaju dentalni tehničari te isporuka zubnih/protetskih nadomjestaka koje isporučuju dentalni tehničari i doktori dentalne medicine, neovisno o pravnom obliku.

Uvedena je obveza ispravka pretporeza i za nematerijalnu imovinu koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava.

PPMV 

Prilikom utvrđivanja posebnog poreza na motorna vozila koji se ne uključuje u poreznu osnovicu za obračun PDV-a u obzir se uzima iznos posebnog poreza koji stjecatelj motornog vozila odnosno korisnik leasinga nije otplatio, tako da za navedeno više nije uvjet da je iznos u kunama naplaćen u skladu s padom vrijednosti prema posebnom propisu.

Definiranje povremene isporuke

Sukladno novom Pravilniku, povremenom isporukom nekretnine smatraju se dvije isporuke nekretnina koje obavi porezni obveznik u jednoj kalendarskoj godini kojemu isporuka nekretnina nije uobičajena djelatnost koju obavlja, a povremenom financijskom transakcijom smatraju se dvije transakcije koje porezni obveznik obavi u jednoj kalendarskoj godini

NOVI PRAVILNIK O POREZU NA DOHODAK

Budući da se ne radi o izmjenama i dopunama kao kod prethodna dva poreza. već o potpuno novom Pravilniku, treba imati na umu da je na Službenim stranicama Porezne uprave u Priopćenju o oporezivanju primitaka učenika i studenata navedeno da su objavljenim Pravilnikom obuhvaćene razrade samo nužnih odredbi Zakona o porezu na dohodak, dok će detaljna razrada odredbi navedenog Zakona biti propisana novim Pravilnikom o porezu na dohodak koji je u izradi, i bit će donesen u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu Zakona.

Dnevnice

Ako je na službenom putovanju, na teret poslodavca, osiguran jedan obrok (ručak ili večera) neoporezivi iznos dnevnice, tuzemne i inozemne, koji se isplaćuje u novcu umanjuje se za 30% odnosno za 60% ako su osigurana dva obroka (ručak i večera).

Kod obračuna inozemnih dnevnica određenih za stranu državu u koju se službeno putuje, iste se obračunavaju od sata prelaska granice Hrvatske, a dnevnice određene za stranu državu iz koje se dolazi, do sata prelaska granice Hrvatske.

Također, ako se službeno putuje u više zemalja, u odlasku se obračunava dnevnica utvrđena za stranu državu u kojoj počinje službeno putovanje, a u povratku dnevnica utvrđena za stranu državu u kojoj je službeno putovanje završeno.

Osim toga, za svako zadržavanje odnosno proputovanje kroz stranu državu koje traje duže od 12 sati obračunava se dnevnica za tu stranu državu.

Dodatno, izdaci za pribavljanje putničkih isprava, cijepljenje i liječničke preglede, u svezi sa službenim putovanjem u inozemstvo, ako navedene troškove ne plaća obvezno zdravstveno osiguranje, obračunavaju se i priznaju u stvarnim iznosima.

Ostale zanimljivosti

Najveća novost unutar neoporezivih primitaka koji se ne smatraju dohotkom od nesamostalnog rada je mogućnost davanja potpore djetetu zaposlenika za školovanje do 15. godine života, odnosno do završetka osnovnoškolskog obrazovanja.

Nadalje, ako se prigodna nagrada isplaćuje radniku koji radi istovremeno kad dva ili više poslodavaca u poreznom razdoblju ili je imao zasnovan radni odnos kod dva ili više poslodavaca, ali ne istodobno, u slučaju izvršene isplate prigodne nagrade, neoporezivo se može isplatiti samo ukupno do propisanog iznosa (2.500 kuna po radniku, ne poslodavcu).

Iako je ranije postojalo Mišljenje Porezne uprave s istim zaključkom, sada je uneseno u Pravilnik da se naknada troškova prijevoza na posao i s posla međumjesnim javnim prijevozom ne odnose na isplate radnicima koji cijeli mjesec nisu radili odnosno koji su cijeli mjesec proveli na bolovanju ili plaćenom odnosno neplaćenom dopustu u skladu s posebnim propisima.

Mazars Cinotti Porezno i financijsko savjetovanje

Downloads

Share