Obračun plaća

Usluge obračuna plaća obuhvaćaju: 

  • mjesečni obračun plaća, bonusa odnosno dodataka na plaću, poreza i prireza i obveznih doprinosa te obustava naknada plaća i refundacija tih naknada te ostalih primanja koja imaju obilježje dohotka od nesamostalnog rada (bolovanja, godišnjih odmora prema dostavljenim podacima od Klijenta),
  • obračun autorskih honorara, naknada po ugovorima o djelu, naknada članovima nadzornih odbora – prema nalogu Klijenta,
  • izrada isplatnih lista i naloga za doznake u korist računa radnik, kao i naloga za doznake koje se odnose na poreze i doprinose iz i na primanja. Ispis i dostava svih mjesečnih isplatnih lista,
  • izrada i dostava rekapitulacije uplata na tekuće račune radnika poslovnim bankama, pojedinačnih naloga za plaćanje (alternativno plaćanje Internet bankarstvom temeljem posebnog ovlaštenja i punomoći),
  • priprema i slanje mjesečnih izvješća o obračunatim i uplaćenim obveznim doprinosima, porezu i prirezu poreza na dohodak (JOPPD obrazac),
  • priprema pojedinačnih godišnjih izvješća o isplati plaće i mirovine (IP Obrazac),
  • redovito vođenje porezne kartice svakog djelatnika,
  • priprema temeljnica i naloga za knjiženje u računovodstvu,
  • prema potrebi, dostava relevantnih obrazaca u nadležne institucije,
  • podrška s prijavama i odjavama djelatnika kod nadležnih institucija

Share