Obračun plaća

KOME I KADA JE USLUGA POTREBNA?

Usluga obračuna plaće je namijenjena svim društvima bez obzira na veličinu. Uključuje kompletan proces obračuna plaće i brigu o obveznim, kao i kadrovskim evidencijama radnika. Više je prednosti ovakve usluge, a najčešće se ističu isplata plaća na dogovoreni datum i tajnost podataka povezanih s procesom. 

ŠTO DOBIVA KLIJENT?

Klijentu je omogućeno ostvarivanje više prednosti u odnosu na "interni" obračun plaća: 

 • racionalizacija koja omogućava fokusiranje na strateške ciljeve poduzeća
 • stručnost našeg tima
 • povjerljivost i tajnost podataka
 • komunikacija je brza i efikasna
 • modernizacija procesa unosa podataka i obračuna plaća

ŠTO OBUHVAĆA USLUGA OBRAČUNA PLAĆA (OUTSORCINGA)?

Usluge obračuna plaća obuhvaćaju: 

 • mjesečni obračun plaća, bonusa odnosno dodataka na plaću, poreza i prireza i obveznih doprinosa te obustava naknada plaća i refundacija tih naknada te ostalih primanja koja imaju obilježje dohotka od nesamostalnog rada (bolovanja, godišnjih odmora prema dostavljenim podacima od Klijenta),
 • obračun autorskih honorara, naknada po ugovorima o djelu, naknada članovima nadzornih odbora – prema nalogu Klijenta,
 • izrada isplatnih lista i naloga za doznake u korist računa radnik, kao i naloga za doznake koje se odnose na poreze i doprinose iz i na primanja. Ispis i dostava svih mjesečnih isplatnih lista,
 • izrada i dostava rekapitulacije uplata na tekuće račune radnika poslovnim bankama, pojedinačnih naloga za plaćanje (alternativno plaćanje Internet bankarstvom temeljem posebnog ovlaštenja i punomoći),
 • priprema i slanje mjesečnih izvješća o obračunatim i uplaćenim obveznim doprinosima, porezu i prirezu poreza na dohodak (JOPPD obrazac),
 • priprema pojedinačnih godišnjih izvješća o isplati plaće i mirovine (IP Obrazac),
 • redovito vođenje porezne kartice svakog djelatnika,
 • priprema temeljnica i naloga za knjiženje u računovodstvu,
 • prema potrebi, dostava relevantnih obrazaca u nadležne institucije,
 • podrška s prijavama i odjavama djelatnika kod nadležnih institucija

Želite znati više?