Revizija

Revizija je neovisna usluga koja prvenstveno služi kako bi Vi kao vlasnik društva ili zainteresirani ulagač, bili sigurni da su brojke koje prezentiraju poslovanje određenog subjekta vjerodostojne i točne. Multidisciplinarni pristup posvećen razumijevanju Vašeg poslovanja, pomaže Vam i u razumijevanju ključnih rizičnih točaka unutar Vašeg poslovanja.

Nadalje, naš cilj je klijenta pravovremeno informirati o promjenama u računovodstvenom, financijskom i zakonodavnom području koje je povezano s njihovim specifičnim poslovanjem.

Naša revizorska metodologija se temelji na Međunarodnim revizijskim standardima sa težištima na:

 • razumijevanju poslovanja sa stajališta interne i vanjske revizije,
 • utvrđivanju rizika materijalnih greški i kontrola koje služe za preventivno sprječavanje greški,
 • planiranju revizije za svako poduzeće na način da se osigura postizanje revizijskih ciljeva,
 • osiguranju kvalitete revizije putem direktnog angažmana Cinotti partnera tijekom procesa revizije.

REVIZIJA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

 • Proces provjere i dokazivanja točnosti financijskih izvještaja, podataka i metoda korištenih u financijskom izvještavanju
 • Cilj revizije financijskih izvještaja jest omogućiti revizoru izražavanje mišljenja o tome jesu li financijski izvještaji u svim značajnim odrednicama pripremljeni u skladu s primjenjivim okvirom financijskog izvještavanja
 • Revizija u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima, gdje su  subjekti revizije  poduzetnici koji sudjeluju u statusnim promjenama (podjelama, pripajanjima, spajanjima, povećanju temeljnog kapitala)

REVIZIJA GRUPE

 • Revizija sukladno  smjernicama Grupe
 • Ovisno o potrebama Grupe,  revizor može koristiti i  nekonvencionalne  standarde ili izdavati  mišljenje na jeziku osim  hrvatskoga
 • Revizija prilagođena  potrebama organizacije

INTERNA REVIZIJA

 • Cilj je davanje uvjerenja da  je poduzećem upravljano  efikasno, u smislu vođenja,  risk menadžmenta i  internih kontrola
 • Interna revizija bavi se provjerom internih kontrola, unaprjeđenjem poslovnih procesa, procjenom i upravljanjem rizicima

REVIZIJA SUSTAVA UNUTARNJIH KONTROLA

 • Revizija procesa koje poduzeće koristi kako bi obeshrabrilo korupciju i spriječilo prijevare od strane zaposlenika i menadžmenta
 • Ova vrsta revizije pomaže u maksimizaciji  efikasnosti i efektivnosti tako što za standardne poslovne procese predlaže rješenja „krojena” prema veličini, prirodi i kompleksnosti organizacije

MSFI SAVJETOVANJE

 • MSFI savjetovanje podrazumijeva odgovore na složena računovodstvena pitanja te odgovarajuću primjenu MSFI-ja
 • MSFI su kompleksan okvir financijskog izvještavanja, a naša uloga je približiti Vam standarde te teoriju na odgovarajući način pretočiti u praksu i omogućiti usklađenost s računovodstvenim standardima

BUDŽETIRANJE

 • Budžetiranje podrazumijeva financijsko planiranje za neko buduće razdoblje, te praćenje izvršenja budžeta i poduzimanje korektivnih mjera, ukoliko je potrebno
 • Budžetiranje, uz planiranje, predstavlja iznimno bitan taktički i strateški pravac svakog poduzeća, jer se kroz njega definiraju  pravac i cilj poslovanja
 • Ova se aktivnost često doživljava kao temelj učinkovitog upravljanja prihodima i troškovima

VANJSKI CFO

 • Rent-a-CFO je usluga koja dopušta Klijentu da  ostane apsolutno fokusiran na svoj „core  business” tako što druga osoba – vanjsko  poduzeće preuzima na sebe brigu o financijskom aspektu poslovanja
 • Vanjski CFO optimizira i odobrava trošenje,  analizira prilike za investiranje, istražuje oblike financiranja, brine o likvidnosti i radnom kapitalu. Ishod je smanjenje troška financiranja, rast konkurentnosti i profitabilnosti te u konačnici rast poslovanja

KONTROLING

 • Slika stanja - prikaz trenutnog financijskog stanja uz definiranje ciljeva
 • Poboljšanje kvalitete izvještavanja - identifikacija ključnih informacija i kontroling troškova
 • Pomoć u izvještavanju - pomoć u prikazu podataka po profitnom centru, analiza profitabilnosti i KPI, pomoć u stvaranju mjesečnog izvještaja za menadžment
 • Pomoć u budžetiranju - poboljšanje postojećih  alata za budžetiranje, novčani tok/menadžment troškova, usklada budžeta i  prognoza s mjesečnim  izvještajima

Share