Revizija

Revizija je neovisna usluga koja prvenstveno služi kako bi Vi kao vlasnik društva ili zainteresirani ulagač, bili sigurni da su brojke koje prezentiraju poslovanje određenog subjekta vjerodostojne i točne. Multidisciplinarni pristup posvećen razumijevanju Vašeg poslovanja, pomaže Vam i u razumijevanju ključnih rizičnih točaka unutar Vašeg poslovanja.

Nadalje, naš cilj je klijenta pravovremeno informirati o promjenama u računovodstvenom, financijskom i zakonodavnom području koje je povezano s njihovim specifičnim poslovanjem.

REVIZIJA

Naša revizorska metodologija se temelji na Međunarodnim revizijskim standardima sa težištima na:

 • razumijevanju poslovanja sa stajališta interne i vanjske revizije,
 • utvrđivanju rizika materijalnih greški i kontrola koje služe za preventivno sprječavanje greški,
 • planiranju revizije za svako poduzeće na način da se osigura postizanje revizijskih ciljeva,
 • osiguranju kvalitete revizije putem direktnog angažmana Cinotti partnera tijekom procesa revizije.

Naše glavne revizorske usluge uključuju sljedeće:

 • Zakonska revizija financijskih izvještaja
 • Revizija konsolidiranih financijskih izvještaja
 • Revizija u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima (revizije statusnih promjena npr. revizija povećanja temeljenog kapitala, revizije podjele i sl.)
 • Revizija EU Grant projekata
 • Uvid
 • Dogovoreni postupci
 • Dubinska analiza itd.

Zakonska revizija

Smisao revizije financijskih izvještaja je da utvrdi da li su financijski izvještaji prezentirani istinito i fer, u skladu s Međunarodnim revizijskim standardima (MRevS), Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja (HSFI), Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI) i Međunarodnim računovodstvenim standardima (MRS).

Revizija statusnih promjena

Revizija statusnih promjena odnosi se na reviziju osnivanja, reviziju pripajanja te reviziju podjele, sukladno Zakonu o trgovačkim društvima.

Uvid

Uvid (eng. review) usluga je namijenjena malim poduzećima koja nisu obveznici revizije. Metodološki postupci koji se primjenjuju kod uvida ne omogućavaju visoku razinu pouzdanosti, već umjerenu razinu uvjerenja u istinit i fer prikaz podataka u financijskim izvještajima. Rezultat obavljenog uvida je izjava u kojem se navodi postoje li materijalno značajne pogreške, odnosno je li tijekom ispitivanja nešto usmjerilo revizorovu pažnju i postalo uzrokom da povjeruje kako financijski izvještaji nisu sastavljeni sukladno računovodstvenim načelima. 

Uvid se obavlja u skladu sa Međunarodnim standardima za angažmane uvide.

Interna revizija

Interna revizija je značajan dio cjelokupnog procesa revizije. Internu reviziju provode organi samog društva ili alternativno specijalizirana društava za reviziju. Cilj interne revizije je prvenstveno utvrditi nedostatke u sustavima kontrola, kako bi se na vrijeme spriječile financijske nepravilnosti i poteškoće u poslovanju.

Dogovoreni postupci

Cilj angažmana za obavljanje dogovorenih postupaka je za revizora da provede postupke revizijske naravi o kojima su se on i subjekt te odgovarajuće treće osobe dogovorili i da izvijesti o činjeničnim nalazima. 

Ova usluga se obavlja u skladu sa Međunarodnim standardom za povezane usluge.

 

USLUGE ANGAŽMANA S IZRAŽAVANJEM UVJERENJA

Usluga angažmana s izražavanjem uvjerenja  je samostalna profesionalna usluga, koju obično pruža ovlašteni revizor , s ciljem poboljšanja informacije ili konteksta informacija, tako da donositelji odluka mogu biti više informirani, te u skladu s tim da mogu donositi bolje odluke.

Usluga angažmana s izražavanjem uvjerenja  pruža klijentima neovisno i stručno mišljenje koje smanjuje informacijski rizik (rizik koji proizlazi iz pogrešne informacije).

Revizija je najuobičajeniji angažman s izražavanjem uvjerenja  koji pružamo.

Share