Revizija Grupe

  • Revizija sukladno  smjernicama Grupe
  • Ovisno o potrebama Grupe,  revizor može koristiti i  nekonvencionalne  standarde ili izdavati  mišljenje na jeziku osim  hrvatskoga
  • Revizija prilagođena  potrebama organizacije