MSFI 16: Najmovi - ključne točke novog standarda

MSFI 16 je novi standard koji propisuje način priznavanja, mjerenja, prikazivanja i objavljivanja najmova, čija primjena obavezno počinje od 1. siječnja 2019. godine.
MSFI 16 zamjenjuje MRS 17 - Najmovi i pripadajuća pojašnjenja MRS-a 17 (IFRIC 4, SIC 15 i SIC 27). Glavni cilj novog standarda je pružiti vjerodostojnije informacije o najmovima koje se objavljuju u financijskim izvještajima.
Ključne novosti koje uvodi novi MSFI 16 posebno se odnose na najmoprimce koji će prema novom standardu biti obvezni priznati imovinu i obveze u bilanci po svim najmovima (poslovnim i financijskim).

I. PODRUČJE PRIMJENE NOVOG STANDARDA

Ovaj standard primjenjuje se na sve ugovore o najmu koji zadovoljavaju definiciju najma izuzev:

 • najmova za istraživanje ili uporabu mineralnih resursa (poput nafte, prirodnoga plina i sl.), što je regulirano MSFI-jem 6 – Istraživanje i procjena mineralnih resursa;
 • najmova biološke imovine, što spada pod djelokrug MRS-a 41 – Poljoprivreda;
 • ugovora o koncesiji usluga, što je regulirano IFRIC TUMAČENJEM 12 – Sporazumi o koncesiji za usluge;
 • licencija za intelektualno vlasništvo koje daje davatelj najma, što regulira MSFI 15 – Prihodi od ugovora s kupcima
 • licenčnih ugovora o stavkama kao što su kino filmovi, video zapisi, igrokazi, rukopisi, patenti i autorska prava što je regulirano MRS-om 38 - Nematerijalna imovina

II. IZUZECI I PRAKTIČNE POGODNOSTI KOJE SU UVEDENE

Odbor za međunarodne računovodstvene standarde (IASB) je uveo sljedeća izuzeća:

 • izuzeća za kratkoročne najmove i najmove gdje je predmet najma male vrijednosti (primjena samo kod najmoprimca); i
 • pogodnosti koje se primjenjuju na portfelj najmova kod najmoprimca i najmodavaca.

Kratkoročni najmovi

Najmoprimci mogu birati hoće li priznati imovinu i obveze vezane za kratkoročne najmove.

Kratkoročni najam je najam sa dogovorenim rokom dospijeća od 12 ili manje mjeseci koji ne sadrži opciju otkupa.

Za svaku vrstu predmeta najma najmoprimac treba odlučiti hoće li primijeniti ovo izuzeće ili neće.

Najmovi sa predmetom najma male vrijednosti

Najmoprimci također mogu primijeniti izuzeće od priznavanja za najmove kod kojih je predmet najma imovina male vrijednosti.

Ovdje je bitno napomenuti kako se gleda vrijednost nove imovine. Iako standard sam po sebi ne određuje konkretan prag vrijednosti nakon kojeg imovina ne može biti klasificirana kao ona male vrijednosti kao primjer imovine male vrijednosti spominje se IT oprema ili uredska oprema. Automobili npr. ne ulaze u ovu kategoriju.

III.DEFINICIJA NAJMOVA

MSFI 16 definira najam kao ugovor na temelju kojeg najmodavac prenosi na najmoprimca pravo korištenja neke imovine (predmet najma) u dogovorenom razdoblju u zamjenu za protučinidbu. Ova jedinstvena definicija se jednako primjenjuje na kupca (najmoprimca) i dobavljača (najmodavca).

MSFI 16 navodi slijedeća dva uvjeta koja moraju biti zadovoljena kako bi se određeni ugovor smatrao najmom:

 • ugovorom se definira korištenje određene imovine (predmeta najma); i
 • ugovorom se prenosi pravo korištenja određene imovine na najmoprimca

Što znači „pravo korištenja imovine“?

Prema MSFI-u 16, ugovorom o najmu prenosi se pravo korištenja određene imovine na najmoprimca ako su zadovoljena slijedeća dva uvjeta:

 • najmoprimcu će pritjecati stvarne ekonomske koristi od upotrebe imovine tijekom razdoblja uporabe (najmoprimac ima isključivo pravo korištenja imovine); i
 • najmoprimac ima pravo donošenja odluka u svezi s načinom uporabe imovine tijekom razdoblja najma.

IV.RAČUNOVODSTVENA EVIDENCIJA NAJMOVA KOD KORISNIKA NAJMA

Ključna načela računovodstvene evidencije najmova kod najmoprimca

Od početka projekta izrade novog standarda IASB je favorizirao model koji zahtijeva priznavanje svih najmova u bilanci najmoprimca.

Glavni argument za navedeno je činjenica da su poslovni najmovi oblik financiranja koji je do sada bio vrlo loše iskazan u financijskim izvještajima.

Prema navedenom:

 • najmoprimac treba amortizirati imovinu s pravom korištenja tijekom razdoblja najma (uglavnom korištenjem linearne metode), zajedno sa priznavanjem amortiziranog troška obveze po najmu;
 • godišnji trošak najma treba predstavljati iznos amortizacije predmeta najma zajedno sa kamatom po financijskoj obvezi najma (trošak najma će se stoga smanjivati tijekom perioda najma zbog manje kamate na opadajući iznos glavnice)

Početno priznavanje imovine s pravom korištenja

Na početku razdoblja najma (npr. dan kada najmodavac daje određenu imovinu na raspolaganje najmoprimcu) najmoprimac treba mjeriti i priznati imovinu s pravom korištenja prema metodi troška. Trošak se računa na slijedeći način:

 • trošak u iznosu početnog mjerenja obveze po osnovi najma (vidjeti niže);
 • plus sva eventualna plaćanja najmoprimca na dan ili prije početka najma, minus svi popusti dobiveni od najmodavca;
 • plus svi eventualni direktni troškovi najma (troškovi koji se ne bi dogodili da nije bilo najma, npr. leasing provizije); i
 • plus procijenjeni troškovi demontaže, uklanjanja imovine i obnavljanja/dovođenje imovine u određeno stanje.

Iz navedenog je vidljivo kako je početno vrednovanje imovine vrlo zavisno o početnom mjerenju obveze po osnovi najma.

Početno mjerenje obveze po osnovi najma

Na početku razdoblja najma najmoprimci priznaju obveze po osnovi najma u visini sadašnje vrijednosti minimalnih budućih plaćanja najma (diskontirana vrijednost). Iako ovo zvuči vrlo jednostavno u teoriji, u praksi postoje određeni izazovi koji se uglavnom tiču određivanja diskontne stope koja se koristi pri izračunu i iznosa plaćanja najma.

Konkretnije: koja se diskontna kamatna stopa treba koristiti za izračun sadašnje vrijednosti budućih plaćanja, i koja se sve plaćanja najma trebaju uključiti u izračun obveze po osnovi najma?

Koju diskontnu stopu primijeniti?

Standard navodi kako najmoprimac treba koristiti kamatnu stopu navedenu u ugovoru o najmu (kamatna stopa koju najmodavac zaračunava najmoprimcu).

V.RAČUNOVODSTVENA EVIDENCIJA NAJMOVA KOD DAVATELJA NAJMA

Ovdje nije bilo značajnih promjena.

Kao što je navedeno u MRS-u 17, najmodavci moraju klasificirati svoje najmove kao financijske ili poslovne.

Novi standard je definirao 8 indikatora za prepoznavanje financijskog najma.

Klasifikacija najma se vrši na datum početka najma i ponovno se procjenjuje jedino u slučaju modifikacije najma

Priznavanje poslovnog najma

Kao što je u sadašnjim računovodstvenim standardima istaknuto, najmodavatelj u poslovnom najmu treba priznavati prihode od najma kroz ugovorno razdoblje po linearnoj metodi (ili po drugoj sustavnoj osnovi ukoliko ona bolje prikazuje prihode koje poduzeće ostvaruje od uporabe imovine).

Inicijalni direktni troškovi nastali kod najmodavca u poslovnom najmu su dodani knjigovodstvenoj vrijednosti osnovnog sredstva i priznati su kao troškovi tijekom perioda najma, na istoj osnovi kao prihodi od najma.

Koji su prijelazni zahtjevi?

Kao što smo naveli na početku ovog newslettera, MSFI 16 postaje obvezan za financijsko razdoblje od 1. siječnja 2019. (nakon usvajanja od strane EU). Ranija primjena dopuštena je pod pretpostavkom da je MSFI 15 Prihodi od ugovora s kupcima isto primijenjen. MSFI 15 Prihodi postaje obvezan za financijska razdoblja od 1. siječnja 2018., ranija je primjena dopuštena.

Standard nudi najmoprimcima niz prijelaznih rješenja:

 • cjeloviti retrospektivni pristup
 • modificiran retrospektivni pristup

Postoje i neke pogodnosti pri prijelazu koje se mogu koristiti.

ZAKLJUČAK

Novi standard Najmovi predstavlja znatnu promjenu u načinu prezentiranja najmova u financijskim izvještajima te njihovom shvaćanju. Novi standard će imati značajan utjecaj na financijske izvještaje najmoprimca, posebno na najmoprimce koji imaju značajan broj poslovnih najmova u svom portfelju koji će sada biti obvezni prikazati sve najmove u svojoj bilanci.

Prethodno navedeno će imati značajan utjecaj na ključne financijske pokazatelje tih društava (pokazatelje zaduženosti, ROA, EBITDA, operativna marža itd.), što će sigurno zahtijevati od pojedinih društava da ponovno ugovore svoje financijske obveze.

Dokument o MSFI 16 možete preuzeti niže na kraju članka.

Downloads

Share