Računovodstvene novosti

Pročitajte članke i novosti iz područja računovodstva.

Smanjenje članarine i ukidanje doprinosa HGK

U okviru ovog članka poseban naglasak je stavljen na smanjene i ukinute članarine i doprinose za HGK, ali smo ukratko spomenuli i ostale članarine i naknade.U troškove poreznog razdoblja pripadaju i troškovi parafiskalnih nameta kao što su članarine u turističkim zajednicama, naknade za općekorisne funkcije šuma, spomenička renta te članarine i doprinosi HGK.

Likvidatura ulaznih računa

Zakona o računovodstvu navodi da je poduzetnik dužan odrediti odgovornu osobu za kontrolu vjerodostojnosti isprava koje će prije unosa podataka iz knjigovodstvene isprave u poslovne knjige, provjeriti ispravnost i potpunost knjigovodstvene isprave te istu potpisati odnosno odobriti na način iz kojeg se može jednoznačno utvrditi njezin identitet.

JOPPD obrazac

Zakonodavac je od 1. siječnja 2014. uveo obvezu predaje izvješća o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja putem JOPPD obrasca.

Odgađa se primjena zakona o računovodstvu

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 10. prosinca 2015. godine donijela Uredbu o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu.

Uredbom se u značajnom dijelu odgađa primjena novog zakona o računovodstvu te se ujedno pojašnjavaju neke do sada nejasne odredbe. O svim stavkama detaljnije u nastavku.

Pregled novog Zakona o računovodstvu

S ciljem usklađivanja nacionalnog računovodstvenog sustava s novom računovodstvenom Direktivom 2013/34/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o godišnjim financijskim izvještajima, konsolidiranim financijskim izvještajima i srodnim izvještajima za određena društva, donesen je novi Zakon o računovodstvu (u nastavku „Zakon“) objavljen u Narodnim novinama broj 78/15.

Share