Mazars porezne novosti - veljača 2023.

Novosti iz Republike Hrvatske

Pravilnik o dodatnom porezu na dobit

Dana 14. veljače 2023. godine u Narodnim novinama objavljen je Pravilnik o dodatnom porezu na dobit (nadalje: “Pravilnik”). Pravilnikom se propisuje postupak utvrđivanja visine ukupnog prihoda za 2022. godinu i visine oporezive dobiti za 2022. godinu, kao i prethodna četiri porezna razdoblja bitna za utvrđivanje osnovice dodatnog poreza.

Nadalje, propisani su i kriteriji za utvrđivanje prihoda od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine, dobitaka i nerealiziranih gubitaka financijske imovine, postupak umanjenja obveze dodatnog poreza na dobit, postupak utvrđivanja novoosnovanih poduzetnika, plaćanje solidarnog doprinosa koji je propisan Uredbom Vijeća EU (2022/1854) i slično.

Sastavni dio Pravilnika je obrazac za prijavu dodatnog poreza na dobit, odnosno solidarnog doprinosa za 2022. godinu (obrazac DPD – Prijava o dodatnom porezu na dobit) kojeg će obveznici ovog poreza Poreznoj upravi predati zajedno s Obrascem PD – Prijava poreza na dobit. Obrazac DPD obvezno podnose svi porezni obveznici koji su u poreznom razdoblju ostvarili prihode iznad 300 milijuna kuna.

Prijava dodatnog poreza na dobit, odnosno solidarnog doprinosa podnosi se za razdoblje započeto od 1. siječnja 2022. godine.

Ostale novosti

Plaća i primici radnika na temelju radnog odnosa

Dana 21. veljače 2023. godine, Ministarstvo rada izdalo je mišljenje s dodatnim tumačenjem zakonskih odredbi vezanih za plaće i primitke radnika na temelju radnog odnosa, iz kojeg proizlazi slijedeće:

  • Kako bi se određeni primitak mogao smatrati plaćom, važno je da se isti može alocirati na točno određeni radni mjesec i da se radi o redovitom primitku (povremene isplate ne mogu se smatrati dijelom mjesečne plaće);
  • Potrebno je uzeti u obzir i način na koji je definirano pravo radnika jednim od izvora prava;
  • Oporezivost nije bitan kriterij u kontekstu definicije plaće prema Zakonu o radu.

Naime, dodatkom na plaću može se smatrati i primitak koji ovisi o radnoj uspješnosti radnika, pri čemu takav dodatak mora odgovarati definiciji plaće koja zahtijeva kumulativno ispunjenje oba kriterija, tj. da se radi o primitku za obavljeni rad i da se radi o primitku za određeni mjesec.

Primjerice, ako poslodavac neoporezivu nagradu za radne rezultate isplaćuje redovito (na mjesečnoj razini, ukupno do godišnjeg neoporezivog iznosa) kako bi optimizirao varijabilni dio plaće radnika, takva nagrada za radne rezultate smatrat će se dijelom mjesečne plaće i bit će ju potrebno uzeti u obzir kod izračuna prosjeka. Međutim, ako bi se nagrada za radne rezultate isplatila jednokratno do iznosa godišnjeg neoporezivog bonusa, ista ne bi bila dio plaće te ne bi ulazila u izračun prosjeka.

Važno je napomenuti kako je člankom 90.a Zakona o radu definirano da se primici koji predstavljaju naknadu troška ne smatraju plaćom već primitkom na temelju radnog odnosa. Iz navedenog proizlazi da je veći broj neoporezivih primitaka definiranih Pravilnikom o porezu na dohodak zapravo isključen iz definicije plaće. Takvi primici bili bi naknade troškova prijevoza na posao i s posla, novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika, troškovi prehrane radnika na temelju vjerodostojne dokumentacije, troškovi smještaja radnika na temelju vjerodostojne dokumentacije, naknade za troškove redovne skrbi djece radnika, novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova radnika za rad na izdvojenom mjestu rada. Kod svih ostalih primitaka, bila bi potrebna zasebna analiza sukladno kriterijima koji su navedeni u Zakonu o radu.

Konačno, smatramo da i dalje postoje određene nejasnoće vezane za navedenu tematiku te  u budućem razdoblju očekujemo dodatna mišljenja na ovu temu.

Mišljenje Porezne uprave – Može li račun otvoren u Revolut Bank UAB biti poslovni račun obrta?

Dana 31. siječnja 2023. godine Porezna uprava izdala je mišljenje vezano za otvaranje poslovnog računa za potrebe poslovanja obrta u banci Revolut Bank UAB.

U mišljenju je navedeno kako nema zapreke za isplatom primitaka na račune otvorene u Revolut UAB banci s obzirom na to da je Hrvatska narodna banka još u lipnju 2022. godine izdala odobrenje o proširenju pružanja usluga banke Revolut UAB.

Imajući u vidu da Revolut Bank UAB ima ovlasti pružanja usluga otvaranja i vođenja tekućeg i žiro računa u Republici Hrvatskoj, poslovanje obrta putem računa otvorenog u Revolut Bank UAB može se odvijati nesmetano. 

Dokument

Mazars porezne novosti - veljača 2023.