Računovodstvo i obračun plaća

Naše usluge obuhvaćaju vođenje zakonskih knjigovodstvenih i poslovnih knjiga, u skladu s hrvatskim propisima, kao i poslovnim zahtjevima klijenata.

Računovodstvene usluge

 • inicijalne uspostave računovodstvenih knjiga i izvještaja
 • vođenje glavne knjige, salda-konti kupaca i dobavljača, analitike osnovnih sredstava i obračuna amortizacije, materijalnog knjigovodstva (skladišne i robne evidencije), proizvodnje (proizvodnje u tijeku, gotovih proizvoda)
 • izrade dokumentacije, knjiženje transakcija i unos podataka u sistem (ulaznih i izlaznih računa, bankovnih izvoda)
 • usklađivanja kupaca i dobavljača
 • obračuna i sastavljanja prijava poreza na dodanu vrijednost, poreza na dobit, poreza po odbitku, posebnih poreza i trošarina i slično
 • pripreme i predaje zakonskih izvještaja prema državnim institucijama (Porezna uprava, HZZO, HZMO, Regos, Fina, HNB, Hanfa)
 • unosa podataka za internetsko plaćanje i provođenja naloga za plaćanje (internetsko plaćanje)
 • podrške tijekom poreznih (sudjelovanje zajedno s ovlaštenim predstavnikom klijenta pred nadležnim poreznim i financijskim tijelima, kada je to potrebno u svrhu tumačenja i obrazloženja proizašlih iz usluga koje pružamo) i drugih nadzora i revizije

Usluge obračuna plaća 

 • obračun mjesečnih plaća, premija (bonusa) odnosno dodataka na plaću, poreza, prireza i obveznih doprinosa te obustava i naknada umjesto plaća kao i refundacija tih naknada te ostalih primanja koja imaju obilježje dohotka od nesamostalnog rada (bolovanja, godišnjih odmora prema podacima dostavljenim od Vas)
 • obračun autorskih honorara, naknada po ugovorima o djelu, ugovorima studentskog servisa, naknada članovima nadzornih odbora - prema Vašim nalozima
 • izrada isplatnih lista i naloga za doznake u korist računa radnika, kao i naloga za doznake koje se odnose na poreze i doprinose iz i na primanja (izlist i dostava svih mjesečnih isplatnih lista odgovornoj osobi)
 • izrada i dostava rekapitulacije uplata na tekuće račune radnika poslovnim bankama, pojedinačnih naloga za plaćanje (ili alternativno plaćanje Internet bankarstvom, temeljem posebnog ovlaštenja i punomoći)
 • priprema mjesečnih izvješća o primicima od nesamostalnog rada, porezu i prirezu na dohodak te obveznim doprinosima za obvezna osiguranja (ID obrazac)
 • priprema mjesečnih izvješća o drugom dohotku (IDD obrazac)
 • priprema mjesečnih izvješća o obračunatim i uplaćenim obveznim doprinosima, porezu i prirezu poreza na dohodak (R-Sm obrazac)
 • priprema pojedinačnih godišnjih izvješća o isplati plaće i mirovina (IP obrazac) i evidencija o dohotku od nesamostalnog rada (DNR i IDD-1 obrazac) (otvaranje i redovito vođenje porezne kartice za svakog radnika, te po proteku godine predavanje svakom radniku za koga se vodi obračun plaća)
 • priprema temeljnica i naloga za knjiženje u računovodstvu
 • po potrebi, dostava relevantnih obrazaca u nadležne institucije
 • podršku s prijavama i odjavama djelatnika kod nadležnih institucija

Analiza financijskih izvještaja

 • Razumijevanje financijske situacije organizacije  ili poduzeća na način da se stvaraju ključni  trendovi temeljeni na prošlim kretanjima, za npr. prihode, gotovinu, potraživanja i slično
 • Analiza proporcija
 • Omjeri: likvidnosti, aktivnosti, profitabilnosti, aktivnosti, profitabilnosti

Izvještavanje

 • izrade računovodstvenih politika, sukladno zakonskim odredbama i obvezama
 • zakonsko izvještavanje (trenutno na kvartalnoj ili godišnjoj osnovi) u skladu sa Zakonom o računovodstvu i drugim primjenjivim propisima. Ove usluge uključuju pripremu financijskih izvještaja i bilješki uz financijske izvještaje, te predaju nadležnim tijelima
 • izvještavanje menadžmenta na mjesečnoj osnovi ili prema dogovoru, i skladu s primjenjivim računovodstvenim standardima, ili prema dogovoru, u kunama ili prema dogovoru
 • izrade i provjere kreditnih upitnika i komunikacija s bankama, po navedenom pitanju, a na zahtjev klijenta
 • ako je primjenjivo, izvještavanje za potrebe konsolidacije (lokalno ili za potrebe grupe)

Share