Računovodstvo i obračun plaća

Naše usluge obuhvaćaju vođenje zakonskih knjigovodstvenih i poslovnih knjiga, u skladu s hrvatskim propisima, kao i poslovnim zahtjevima klijenata.

RAČUNOVODSTVENE USLUGE

 • uspostava računovodstvenih knjiga,
 • vođenje glavne knjige, salda-konti kupaca i dobavljača, analitike osnovnih sredstava, obračun amortizacije,
 • vođenje materijalnog knjigovodstva (skladišne i robne evidencije),
 • vođenje proizvodnje (proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda),
 • knjiženje transkacija i unos podataka u računovodstveni software (ulazni i izlazni računi, bankovni izvodi, ostala dokumentacija),
 • usklada kupaca i dobavljača,
 • unos podataka za potrebe internetskog plaćanja te  provođenje naloga za plaćanje u dogovoru s klijentom (internetsko plaćanje),
 • obračun i sastavljanje prijave poreza na dodanu vrijednost (obrazac PDV), prijave poreza na dobit (PD prijava), poreza po odbitku, posebnih poreza, trošarina i slično,
 • priprema i predaja zakonskih izvještaja prema državnim institucijama (Porezna uprava, HZZO, HZMO, Fina, HNB, Hanfa),
 • podrške tijekom poreznih i drugih nadzora i revizije (sudjelovanje zajedno s ovlaštenim predstavnikom klijenta pred nadležnim poreznim i financijskim tijelima kada je to potrebno u svrhu tumačenja i obrazloženja proizašlih iz usluga koje pružamo)

 

USLUGE OBRAČUNA PLAĆE

 • mjesečni obračun plaća, bonusa odnosno dodataka na plaću, poreza i prireza i obveznih doprinosa te obustava naknada plaća i refundacija tih naknada te ostalih primanja koja imaju obilježje dohotka od nesamostalnog rada (bolovanja, godišnjih odmora prema dostavljenim podacima od Klijenta),
 • obračun autorskih honorara, naknada po ugovorima o djelu, naknada članovima nadzornih odbora – prema nalogu Klijenta,
 • izrada isplatnih lista i naloga za doznake u korist računa radnik, kao i naloga za doznake koje se odnose na poreze i doprinose iz i na primanja. Ispis i dostava svih mjesečnih isplatnih lista,
 • izrada i dostava rekapitulacije uplata na tekuće račune radnika poslovnim bankama, pojedinačnih naloga za plaćanje (alternativno plaćanje Internet bankarstvom temeljem posebnog ovlaštenja i punomoći),
 • priprema i slanje mjesečnih izvješća o obračunatim i uplaćenim obveznim doprinosima, porezu i prirezu poreza na dohodak (JOPPD obrazac),
 • priprema pojedinačnih godišnjih izvješća o isplati plaće i mirovine (IP Obrazac),
 • redovito vođenje porezne kartice svakog djelatnika,
 • priprema temeljnica i naloga za knjiženje u računovodstvu,
 • prema potrebi, dostava relevantnih obrazaca u nadležne institucije,
 • podrška s prijavama i odjavama djelatnika kod nadležnih institucija

IZVJEŠTAVANJE

 • izrade računovodstvenih politika, sukladno zakonskim odredbama i obvezama,
 • zakonsko izvještavanje (godišnji financijski izvještaji, odluke i bilješke),
 • izvještavanje menadžmenta na mjesečnoj osnovi ili prema dogovoru, u skladu s primjenjivim računovodstvenim standardima,
 • izrade i provjere kreditnih upitnika i komunikacija s bankama na zahtjev klijenta,
 • izvještavanje za potrebe konsolidacije (lokalno i za potrebe grupe),

Share