Mazars porezne novosti - lipanj 2022.

Novosti iz Republike Hrvatske

Mišljenja Porezne uprave

Nastavno na nedavno usvajanje izmjena i dopuna Zakona i Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost kojima je došlo do snižavanja poreznih stopa, Porezna uprava je izdala nekoliko mišljenja u kojima se osvrnula na primjenu poreznih stopa vezano za isporuku prirodnog plina i grijanja iz toplinskih stanica, uključujući naknade vezane uz te isporuke.

Prije svega, u mišljenima je Porezna uprava podsjetila da se PDV obračunava i plaća po stopi od 13% na isporuku prirodnog plina i grijanja iz toplinskih stanica, uključujući naknade vezane uz te isporuke. Međutim, iznimno od navedenog, isporuke prirodnog plina obavljene u razdoblju od 1. travnja 2022. do 31. ožujka 2023 oporezuju se i plaćaju po sniženoj stopi od 5%.

U prvom mišljenju Porezna uprava se osvrnula na primjenu snižene stope PDV-a kod usluge transporta i distribucije plina. Prije svega, Porezna uprava pojašnjava da je snižena stopa PDV-a propisana za isporuku prirodnog plina uključujući naknade vezane uz tu isporuku koje zaračunava isporučitelj prirodnog plina.

U tom vidu, Porezna uprava zaključuje da porezni obveznik koji obavlja isporuku prirodnog plina i pri tome zaračuna naknade za usluge transporta i distribucije prirodnog plina, PDV obračunava po stopi od 5% na tu jedinstvenu transakciju.

Međutim, ako porezni obveznik ne obavlja isporuku prirodnog plina, nego samo usluge transporta i distribucije plina tada se ne primjenjuje snižena stopa već se iste oporezuju standardnom stopom PDV-a od 25%.

U drugom mišljenju, Porezna uprava se osvrnula na primjenu snižene stope kod ukapljenog naftnog plina te zaključila da je primjena snižene stope PDV-a propisana za isporuku prirodnog plina iz KN oznake 2711 11 00 i 2711 21 00 uključujući naknade vezane uz tu isporuku koje zaračunava isporučitelj prirodnog plina. Samim time, s obzirom da ukapljeni naftni plin nije prirodni plin isti se oporezuje PDV-om po standardnoj stopi od 25%.

Ostale novosti

Priopćenje oko provođenja nadzornih aktivnosti kod ugostiteljske djelatnosti

Porezna uprava je nedavno izdala priopćenje vezano za nadzorne aktivnosti kod ugostiteljske djelatnosti u kojem je pojasnila da je provela pojačane nadzore fiskalizacije u razdoblju od 1.7. do 31.8.2021. godine na cijelom području Republike Hrvatske, a posebno na jadranskoj obali, otocima i na području Grada Zagreba.

Pri tome, nadzorne aktivnosti su provedene ciljano i to na temelju prethodno provedene analize rizika. Kao cilj nadzornih aktivnosti Porezna uprava navodi otkrivanje poreznih obveznika koji evidentno i sustavno krše porezne propise te zaštita i omogućavanje nesmetanog poslovanja urednim poreznim obveznicima.

Porezna uprava je provela dvije vrste nadzornih aktivnosti i to:

  • porezni nadzor izdavanja i evidentiranja računa (nadzor fiskalizacije na određeni dan) od čega su nepravilnosti utvrđene kod 49% poreznih obveznika i
  • porezni nadzor praćenja izdavanja i evidentiranja računa (snimanje prometa).

Kod poreznih obveznika kod kojih je provedeno snimanje prometa i nadzori fiskalizacije na određeni dan za srpanj 2021. godine je utvrđeno povećanje prometa od 18% u odnosu na srpanj 2019. godine te 36% za kolovoz 2021. godine u odnosu za kolovoz 2019. godine.

Istovremeno kod poreznih obveznika kod kojih nisu provedene  nadzorne aktivnosti utvrđeno je smanjenje prometa u iznosu od 7% u odnosu na srpanj 2019. godine te povećanje od svega 5% za kolovoz 2021. godine u odnosu na kolovoz 2019. godine.

Obzirom na navedene podatke Porezna uprava nastavila je s provođenjem redovnih nadzornih aktivnosti kod predmetnih poreznih obveznika tražeći dodatnu dokumentaciju o ulazu/izlazu robe, normativima, cjenicima i sl.

S time u vezi, Porezna uprava navodi kako je utvrđeno da su pojedini porezni obveznici evidentirali ulazne račune (tj. koristili pravo na odbitak ulaznog PDV-a) međutim nisu izdavali račune za sve obavljene usluge što je direktno utjecalo na značajno nižu operativnu maržu te čime su značajno smanjili prihode/primitke, odnosno svoju obvezu PDV-a. 

Kod poreznih obveznika kod kojih je utvrđena pojavnost netočnog vođenja poslovnih knjiga, pokrenuti su zakonom propisani postupci procjene porezne osnovice.

Dodatno, Porezna uprava je napomenula da porezni obveznici novoutvrđene porezne obveze  mogu priznati i podnijeti zahtjev za sklapanje porezne nagodbe te će u tom slučaju biti oslobođeni plaćanja dijela kamata ili mogu osporavati utvrđene obveze koristeći redovne pravne lijekove (prigovor, odnosno žalbu). 

Dokument

Mazars porezne novosti - lipanj 2022.