Mazars porezne novosti - siječanj 2023.

Novosti iz Republike Hrvatske

Mišljenje Porezne uprave - Primjena stope PDV-a na isporuku solarnog crijepa

Porezna uprava izdala je mišljenje vezano za primjenu stope PDV-a na isporuku solarnog crijepa.

Naime, Porezna je uprava zaprimila upit vezan za primjenu stope PDV-a na isporuku solarnog crijepa. U upitu se navodi da se ne radi o klasičnim solarnim pločama, već o solarnom crijepu Terran Generon. Konkretno, riječ je o solarnim ćelijama koje su integrirane u betonski crijep te koje će biti plasirane na hrvatsko tržište po prvi put.

U svom odgovoru, Porezna uprava navodi da se, prema odredbama članka 38. stavka 6. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, br. 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16, 106/18, 121/19, 138/20, 39/22 i 113/22, u daljnjem tekstu: Zakon o PDV-u) od 1. listopada 2022. godine, PDV obračunava i plaća po stopi od 0% na isporuku i ugradnju solarnih ploča na privatne stambene objekte, prostore za stanovanje te javne i druge zgrade koje se koriste za aktivnosti od javnog interesa te isporuku i ugradnju solarnih ploča u blizini takvih objekata, prostora i zgrada.

Pri tome, pod pojmom isporuka i ugradanja solarnih ploča podrazumijeva se realizacija projekata izvedbe jednostavnih građevina u smislu zakona kojim se regulira gradnja, a kojim je obuhvaćen i projektni i izvedbeni dio od strane jednog ili više izvođača. Osim navedenog,  stopom PDV-a od 0% oporezuje se sva potrebna oprema i radovi (uključujući grupu opreme fotonaponski paneli, inverter, baterija (opcionalno), građevinska konstrukcija i kabelski razvod, solarni kolektori, spremnik tople vode, cirkulacijska pumpa te radove i usluge i to izvođenje radova na montaži, projektiranje i ishođenje dozvola i priključenje na elektroenergetsku distribucijsku mrežu).

Konačno, u svom zaključku Porezna uprava navodi da isporuka solarnog crijepa nije obuhvaćena odredbom Zakona o PDV-u kojom se propisuje oporezivanje PDV-om po stopi od 0% te se ista oporezuje PDV-om po stopi od 25%.

Ostale novosti

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak

Nedavno je na snagu stupio Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak. Izmjene se odnose na usklađivanje Pravilnika s odredbama Zakona o Porezu na dohodak glede isplata naknada na račun te je također propisan novi neoporeziv primitak kojim se poslodavcu omogućuje neoporeziva paušalna isplata radniku kada isti radi na izdvojenom mjestu rada, tj. od kuće, u skladu s odredbama Zakona o radu. Neoporeziva paušalna naknada iznosit će do 3,98 eura po danu rada od kuće, a najviše do 66,37 eura mjesečno.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dobit

U Narodnim novinama br. 156/2022  od 30.12.2022. godine objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dobit koji je stupio na snagu 1.1.2023. godine. Osim šta su iznosi u kunama zamijenjeni iznosima u eurima te su izmijenjene odredbe vezane za Zakon o poticanju ulaganja, u nastavku smo izdvojili još neke promjene.

Troškovi sredstava za osobni prijevoz

Donesena je dodatna odredba vezana za troškove sredstava za osobni prijevoz za koje nije potrebno uvećati osnovicu poreza na dobit. Naime, sredstvima za osobni prijevoz iz članka 25, stavka 1. ne smatraju se vozila koja, osim sjedišta vozača, imaju najmanje 7 ili najviše 8 sjedišta koja se koriste isključivo za prijevoz radnika u slučaju rada na terenu ako poslodavac organizira prijevoz radnika do mjesta rada i povratka s mjesta rada te ako se vozila koriste isključivo za takve svrhe.​

Pravo na prijenos poreznog gubitka

Sukladno novom Pravilniku, promijenila su se i pravila vezana za pravo na prijenos poreznog gubitka uslijed statusnih promjena. Konkretno, prenesene porezne gubitke iz prethodnih razdoblja pravni slijednik prenosi i nadoknađuje umanjivanjem porezne osnovice u razdoblju od pet godina počevši od godine nastanka poreznog gubitka kod pravnog prednika, kao da statusna promjena nije nastala.

Posjetimo, prema odredbama koje su bile na snazi do 31.12.2022. godine, prilikom statusnih promjena dolazilo je do gubitka jednog poreznog razdoblja za pravo na prijenos poreznog gubitka.

Dokument

Mazars porezne novosti - siječanj 2023.