Mazars Tax Newsletter, studeni i prosinac 2020.

Porezne novosti iz Hrvatske i EU!

Porezna reforma

Nakon što su usvojeni konačni prijedlozi izmjena i dopuna poreznih zakona, javnosti su, putem internetske platforme E-savjetovanja , predstavljeni i nacrti izmjena te dopuna poreznih pravilnika koji detaljnije definiraju ranije predložene izmjene poreznih propisa.

Prijedlog izmjena Pravilnika o PDV-u

Kao što smo pisali u prethodnim izdanjima poreznih novosti, od iduće godine stupaju na snagu nova pravila vezana za isporuku usluga i prodaju robe na daljinu fizičkim osobama iz drugih država članica EU, s učinkom od 1. srpnja 2021. godine, pa je shodno tome prilagođen i prijedlog izmjena  Pravilnika o PDV-u.

Prijedlogom je definirano da će porezni obveznici koji obavljaju isporuke dobara na daljinu te telekomunikacijske usluge, usluge radijskog i televizijskog emitiranja i elektronički obavljene usluge koje obavljaju osobama koje nisu porezni obveznici te koje imaju sjedište, prebivalište ili uobičajeno boravište u drugoj državi članici biti u obvezi voditi pregled telekomunikacijskih usluga, radio i tv emitiranja i elektronički obavljenih usluga te isporuka dobara na daljinu počevši od 1. srpnja 2021. godine.

Nadalje, takav pregled usluga podnosit će se Poreznoj upravi do 20. siječnja tekuće kalendarske godine za prethodnu kalendarsku godinu, a iznimno, trebat će se dostaviti u roku od 8 dana od dana prelaska praga od 77.000,00 kuna. Podnosit će se na obrascu e-trgovina putem aplikacije za elektroničku predaju obrasca e-trgovina.

Osim toga, prijedlogom je definirano da će svi porezni obveznici koji će u 2020. godini te u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine obavljati isporuke dobara na daljinu, telekomunikacijske usluge, usluge radijskog i televizijskog emitiranja i elektronički obavljene usluge biti u obvezi dostaviti pregled tih isporuka osobama koji nisu porezni obveznici u EU do najkasnije 20. srpnja 2021. godine putem aplikacije za elektroničku predaju Obrasca e-trgovina.

Nadalje, vezano za usvajanje izmjena Zakona o PDV-u kojim je uvedena mogućnost obračunskog plaćanja PDV-a pri uvozu poreznim obveznicima koji imaju pravo na puni odbitak pretporeza te kojima je prethodno na temelju podnesenog zahtjeva Carinska uprava izdala odobrenje o plaćanju PDV-a pri uvozu putem prijave PDV-a, prijedlogom Pravilnika definirano je da će se postupak izdavanja odobrenja o plaćanju PDV-a pri uvozu putem prijave PDV-a provoditi uporabom sustava elektroničke razmjene podataka (sustav e-Carina).

Iznimno, do uspostave sustava elektroničke razmjene podataka za provedbu postupka izdavanja odobrenja, zahtjev za izdavanje odobrenja podnosit će se Carinskoj upravi u pisanom obliku.

Osim ranije navedenih novosti, nema značajnijih izmjena, osim detaljnije definicije određenih pojmova, modifikacije određenih obrazaca (PDV-P) te pojašnjenja pojedinih zakonskih promjena (primjerice, detaljna pojašnjenja primjene oslobođenja od PDV-a kod usluga u vezi s liječenjem i drugom zdravstvenom zaštitom i slično). Dodatno, u nacrtu je dodana odredba kojom je definirano da se najam stambenog prostora pravnoj osobi ne može smatrati stambenim najmom te da isto nije oslobođeno od PDV-a.

Prijedlog izmjena Pravilnika o porezu na dobit

Nastavno na usvajanje izmjena Zakona o porezu na dobit kojim je propisano usklađenje transfernih cijena, odnosno dobiti u tekućem razdoblju s ciljem sprječavanja nesporazuma, ispravaka poreznih prijava i sprečavanja sudskih ili arbitražnih postupaka, prijedlogom Pravilnika propisano je da je porezni obveznik dužan na kraju godine u slučaju utvrđivanja neusklađenost cijene u skladu s načelom nepristrane transakcije provesti kompenzacijsko usklađenje.

Pri tome, kompenzacijsko usklađenje će se provoditi prije podnošenja porezne prijave, a u tom slučaju porezni obveznik će uz poreznu prijavu morati dostaviti i obrazloženje zbog čega cijena koju je utvrdio prije početka ili u vrijeme nadzirane transakcije nije zadovoljila načelo nepristrane transakcije.

Osim toga, Pravilnikom je definirano da će se kod prijave poreza na dobit za 2020. godinu prilikom izračuna predujmova uzimati u obzir niža porezna stopa od 10% za porezne obveznike koji će imati prihode do 7,5 milijuna kuna.

Prijedlog izmjena Pravilnika o porezu na dohodak

Nastavno na usvajanje izmjena Zakona o porezu na dohodak, kojima je propisano da se dohodak ne plaća na primitke fizičkih osoba po osnovi obavljanja nesamostalnog rada ili djelatnosti za poslodavca koji nije registriran u Republici Hrvatskoj temeljem stečenog statusa digitalnog nomada sukladno posebnom propisu, Pravilnikom je propisano neizvještavanje u JOPPD obrascu za te primitke.

Osim toga, prijedlogom Pravilnika je pojašnjeno da se otpis duga po osnovi stambenog kredita kod kreditnih institucija ne smatra primitkom od kojeg se utvrđuje dohodak.

Također, Pravilnikom je izjednačen status redovnih i izvanrednih studenata vezano za primitke od rada preko studentskih udruga.

Dodatno, prijedlogom je propisano da će od 2022. godine Porezna uprava po službenoj dužnosti provoditi povezivanje nepovezanih uplata (porez na dohodak, prirez porezu na dohodak i zdravstveno osiguranje) po stjecatelju primitka. U slučaju da se iznos uplate razlikuje od obračunatog iznosa povezivanje će se provoditi redom počevši od najstarijeg iznosa uplate i zaduženja za određenu vrstu doprinosa (povezivanje podataka provodi se nakon roka od šest mjeseci od dana nepovezane uplate).

Prijedlog izmjena Pravilnika o fiskalizaciji u prometu gotovini.

Prijedlogom Pravilnika detaljnije je definirano utvrđivanje visine iznosa blagajničkog maksimuma.

Visinu blagajničkog maksimuma određivat će obveznik fiskalizacije samostalno internim aktom, sukladno potrebama i uvjetima sigurnosti, a najviše do sljedećih iznosa:

 • mikro subjekt i fizičke osobe 10.000,00 kuna,
 • mali subjekt 50.000,00 kuna,
 • srednji subjekt 80.000,00 kuna.

Pri tome, napominjemo da se veličina subjekta određuje u skladu s kriterijima iz zakona kojima se uređuje razvoj malog gospodarstva.

Iznimno, obveznici fiskalizacije koji prelaze mjerila koja određuju malo gospodarstvo prema zakonu kojim se uređuje razvoj malog gospodarstva, mogu odrediti blagajnički maksimum u iznosu od 100.000,00 kuna. Također, neovisno o gornjem kriteriju obveznik fiskalizacije koji obavlja mjenjačke poslove može utvrditi blagajnički maksimum u iznosu do 100.000,00 kuna.

Dodatno, blagajnički maksimum određuje se za obveznike fiskalizacije kao cjelinu, a u okviru toga iznosa obveznik fiskalizacije može odrediti blagajnički maksimum svojim organizacijskim dijelovima. S time da se može propisati blagajnički maksimum po pojedinom poslovnom prostoru, ali najviše do visine od 15.000,00 kuna.

Brexit

Porezna uprava je objavila kratku   u okviru koje se osvrnula na porezne implikacije završetka prijelaznog razdoblja primjene pravila i postupaka za oporezivanje i carinu EU  kojim se Ujedinjenom Kraljevstvu Velike Britanije i Sjeverne Irske („UK“) dozvolila primjena istih kao da je i dalje članica EU.

Isporuke dobara

Od 1. siječnja 2021. na isporuke dobara između država članica EU i UK primjenjivat će se PDV pravila za uvoz odnosno izvoz. To znači da će porezni obveznici biti obvezni platiti PDV pri uvozu dobara iz UK u EU te da će za njih biti obvezan carinski postupak pri izvozu dobara iz EU u UK.

Iznimno, ako prijevoz dobara iz EU započne prije isteka prijelaznog razdoblja, a dobra stignu u UK nakon 31. prosinca 2020., smatra se da je isporučitelj obavio isporuku dobara unutar EU. S druge stane, ako prijevoz dobara iz UK započne prije isteka prijelaznog razdoblja, a dobra stignu u EU nakon 31. prosinca 2020. smatra se da je primatelj obavio stjecanje dobara u EU.

Dodatno, napominjemo da je protokolom dogovoreno kako se odredbe prava EU o PDV-u u pogledu dobara nastavljaju primjenjivati u Sjevernoj Irskoj i nakon prijelaznog razdoblja. Prema tome, kod isporuke dobara između EU i Sjeverne Irske pravila i postupci za oporezivanje ostaju isti kao prije.

Povrat PDV-a

Uvjeti za povrat PDV-a ostaju isti kao prije. Naime, zahtjevi za povrat PDV-a, koji je porezni obveznik sa sjedištem u EU platio u UK u razdoblju do 31. prosinca 2020., podnose se putem elektroničkog sustava najkasnije do 31. ožujka 2021.

Zahtjevi za povrat PDV-a, koji je porezni obveznik sa sjedištem u EU platio u UK u razdoblju od 1. siječnja 2021., moći će se ostvariti u skladu s postupkom povrata PDV-a za treće zemlje. S tim u vezi RH i UK potvrdile su uzajamnost na području povrata PDV-a te je UK potvrdio da će nastaviti vraćati PDV hrvatskim društvima i nakon prijelaznog razdoblja.

Detaljnije informacije oko Brexita mogu se pronaći i na stranicama Europske Komisije .

Mišljenja Porezne uprave

Porezna uprava izdala je uputu za sastavljanje i podnošenje prijave PDV-a za posljednje razdoblje oporezivanja kalendarske godine uz detaljna objašnjenja i praktične primjere.

Ova uputa predstavlja nadogradnju ranije upute iz 2015. godine te nema značajnih izmjena. Unutar same upute Porezna uprava se osvrnula na nekoliko bitnih stvari poput ispravka pretporeza, podjele pretporeza („pro rata“), tretiranje manjkova, donacija i slično.

Novost u odnosu na raniju uputu je napomena da se potpore za očuvanje radnih mjesta koje se dodjeljuju poslodavcima kojima je zbog posebne okolnosti uvjetovane korona virusom (COVID-19) narušena gospodarska aktivnost ne uključuju se u nazivnik formule za izračun podjele pretporeza.

Mazars komentar:

Uputa je dobar podsjetnik za sve porezne obveznike, a posebice one koji imaju isporuke oslobođene PDV-a (npr. financijske transakcije, zdravstvene i dentalne usluge i sl.).

Samim time, svim takvim poreznim obveznicima preporuka je detaljnije preispitati i napraviti pravilan ispravak pretporeza i podjelu pretporeza u PDV prijavi za prosinac, kako bi prije svega izbjegli dodatni obračun PDV-a i kazni od strane Porezne uprave te kako bi pravilno postupili u vezi istih.

Ostale novosti

Osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja

Donesena je Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2021. godinu kojom je utvrđena najveća mjesečna osnovica za obračun doprinosa za mirovinsko osiguranje u  iznosu 55.086 kn, odnosno 661.032 kn na godišnjoj razini. Također izdvajamo kako će minimalna mjesečna osnovica za obračun doprinosa za članove uprave zaposlene u poduzeću u kojem obavljaju navedenu funkciju u punom radnom vremenu iznositi 5.967,65 kn.

Privremeno ukidanje obveze plaćanja članarine Hrvatskoj gospodarskoj komori

Hrvatska gospodarska komora je, uslijed epidemije bolesti uzrokovane virusom Covid-19, donijela Odluku o privremenom ukidanju obveze plaćanja članarine . Odluka vrijedi od 01. studenog do 31. prosinca 2020. godine. Privremeno ukidanje obveze plaćanja članarine se odnosi na sljedeće djelatnosti:

 • H4931 Gradski i prigradski prijevoz;
 • H4939 Ostali kopneni prijevoz putnika (d.n.);
 • I5610 Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane;
 • I5629 Ostale djelatnosti pripreme i usluživanja hrane;
 • I5630 Djelatnosti pripreme i usluživanja pića;
 • J5914 Djelatnosti prikazivanja filmova;
 • N8230 Organizacija sastanaka i poslovnih sajmova;
 • P8551 Obrazovanje i poučavanje u području sporta i rekreacije;
 • P8552 Obrazovanje i poučavanje u području kulture;
 • R9001 Izvođačka djelatnost
 • R9002 Pomoćne djelatnosti u izvođačkoj umjetnosti;
 • R9003 Umjetničko stvaralaštvo
 • R9004 Rad umjetničkih objekata;
 • R9200 Djelatnosti kockanja i klađenja;
 • R9311 Rad sportskih objekata;
 • R9312 Djelatnosti sportskih klubova;
 • R9313 Fitness centri;
 • R9319 Ostale sportske djelatnosti;
 • R9321 Djelatnosti zabavnih i tematskih parkova;
 • R9329 Ostale zabavne i rekreacijske djelatnosti.

Izmjene i dopune Zakona o članarinama u turističkim zajednicama

Nedavno je u saborskoj proceduri donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o članarinama u turističkim zajednicama u okviru kojeg su usvojene sljedeće izmjene:

 • Smanjenje stopa za obračun i plaćanje članarine za 12%:
  • Prva skupina - 0,14212
  • Druga skupina - 0,11367
  • Treća skupina - 0,08527
  • Četvrta skupina - 0,02842
  • Peta skupina - 0,01705
  • Omogućavanje Poreznoj upravi da rješenjem izmijeni visinu mjesečnog predujma članarine zbog značajnog pada poduzetničke aktivnosti;
  • Uređivanje obračuna paušalnog iznosa članarine kada osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu prvi put ishode rješenje o odobrenju u tekućoj godini, s obzirom na to da se članarina obračunava temeljem kapaciteta iz prethodne godine prema podacima iz sustava eVisitor.
   • Takve osobe plaćaju godišnji paušalni iznos članarine jednokratno do 31. prosinca tekuće godine, a Obrazac TZ-a podnose u roku od 15 dana od izvršnosti rješenja o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu.
   • Iznimno za ovu godinu, osobe koje su prvi puta ishodile rješenje o odobrenju, godišnji paušalni iznos članarine za 2020. godinu plaćaju jednokratno do 31. ožujka 2021. godine.

Smjernice o implikacijama transfernih cijena uslijed pandemije COVID-19

Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD) je 18. prosinca objavila smjernice u okviru kojih se osvrnula na razna pitanja u sferi transfernih cijena uzimajući u obzir efekte trenutne pandemije na mnogobrojna multinacionalna društva.

Novim smjernicama pružena je veća sigurnost multinacionalnim društvima s obzirom da iste odražavaju konsenzusno stajalište o Inkluzivnom okviru za implementaciju BEPS projekta tj. tijela pod vodstvom OECD-a koje se sastoji od 137 zemalja.

Same smjernice se sastoje od četiri poglavlja u okviru koji je obrađeno sljedeće: ekonomska analiza, gubitci, alokacija troškova vezanih za COVID-19, državne pomoći, unaprijed dogovorene cijene i sl.

Dokument

Mazars Tax Newsletter 12_​2020