Mazars porezne novosti - veljača 2022.

Nacrt prijedloga Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj

Novosti iz Republike Hrvatske

Putem platforme e-savjetovanje nedavno je predstavljen nacrt prijedloga Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj kojim su predstavljene generalne odredbe kojima se uređuje uvođenje eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj te druge odredbe kojima se uređuje niz drugih pitanja važnih za uvođenje eura.

S time u vezi, u nastavku dajemo osvrt na porezno/računovodstvene implikacije obrađene u sklopu nacrta prijedloga Zakona te na temelju smjernica za prilagodbu gospodarstva u procesu zamjene hrvatske kune eurom, objavljenima na internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja. Pri tome, napominjemo da se radi o nacrtu prijedloga Zakona pa postoji mogućnost da će konačno doneseni Zakon odstupati u pojedinim dijelovima obrađenima u nastavku.

Generalne informacije

Prije svega, treba napomenuti da priprema za zamjenu kune eurom obuhvaća 3 razdoblja, odnosno pripremno razdoblje (od donošenja odluke o usvajanju eura pa sve do uvođenja eura), razdoblje dvojnog optjecaja (14 dana od uvođenja eura) te razdoblje nakon završetka dvojnog optjecaja.

a)    Pripremno razdoblje

Pripremno razdoblje će započeti nakon što Vijeće Europske unije donese odluku o usvajanju eura u Republici Hrvatskoj. Nakon objave odluke Vijeća EU o usvajanju eura, Vlada Republike Hrvatske će donijeti odluku kojom će objaviti datum uvođenja eura, fiksni tečaj konverzije, datum početka i završetak dvojnog optjecaja te datum početka i završetka dvojnog iskazivanja.

Dvojno iskazivanje

Razdoblje dobrovoljnog dvojnog iskazivanja počinje od dana koji slijedi nakon dana objave odluke Vijeća EU o usvajanju eura te uredbe Vijeće EU kojom će biti utvrđen fiksni tečaj konverzije. Naime, od tada poslovni subjekti mogu krenuti s dvojnim iskazivanjem jer će znati i fiksni tečaj konverzije.

Nadalje, obvezno dvojno iskazivanje je razdoblje koje započinje prvog ponedjeljka u mjesecu koji slijedi nakon mjeseca u kojem će proteći trideset dana od dana objave odluke i uredbe Vijeća EU te završava protekom 12 mjeseci od datuma uvođenja eura. Primjerice, ako odluka i uredba Vijeća EU budu donesene u mjesecu srpnju 2022., rok od 30 dana će proteći u kolovozu i obveza dvojnog iskazivanja će nastupiti prvog ponedjeljka u rujnu, tj. 5. rujna 2022. godine.

Dvojno iskazivanje provodit će se u skladu sa Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u RH, Zakonom o zaštiti potrošača te Pravilnikom o načinu isticanja maloprodajne cijene i cijene za jedinicu mjere proizvoda i usluga.

Obveza dvojnog iskazivanja cijena i drugih novčanih iskaza vrijednosti uvest će se radi sprječavanja neopravdanog povećanja i neispravnog preračunavanja cijena te radi lakšeg privikavanja na cijene i druge novčane vrijednosti iskazane u eurima. Prema dostupnim informacijama, obveza dvojnog iskazivanja odnosit će se isključivo na izravan odnos prema potrošačima.

Pri tome, preračunavanje cijena i drugih novčanih iskaza vrijednosti obavljat će se isključivo po fiksnom tečaju konverzije u obliku izravne kotacije EUR/HRK.

Poslovni subjekti morat će dvojno iskazati ukupan iznos roba i usluga u ponudi, kod predujmova i potrošačkih ugovora.

Nadalje, dvojno iskazivanje obvezno je kod svih oblika prodaje potrošačima. U skladu s trenutno dostupnim informacijama, dvojno iskazivanje ne obuhvaća trgovačke ugovore, odnosno račune između poslovnih subjekta (B2B), interne račune unutar istog društva te razne evidencije i izvještaje koje će biti potrebno slati javnim tijelima.

Također, postoje određene iznimke od obveze dvojnog iskazivanja cijena i drugih novčanih iskaza vrijednosti roba i usluga:

 • totemi benzinskih postaja (stupovi sa iskazanim cijenama i derivatima), agregati i električne punionice,
 • prodaja putem automata,
 • ostalo propisano nacrtom prijedloga Zakona.

Preračunavanje

Za preračunavanje kuna u eure koristit će se isključivo fiksni tečaj konverzije kojeg utvrđuje Vijeće EU, a koji se u većini slučajeva sastoji od šest znamenki. U slučaju Hrvatske to znači da će se fiksni tečaj konverzije sastojati od cijelog broja iza kojeg slijedi pet decimala. Pri preračunavanju cijena iz kune u euro, fiksni tečaj konverzije treba se koristiti u punom brojčanom iznosu.

Nakon provedenog preračunavanja (konverzije) dobiveni rezultat zaokružuje se na dvije decimale s točnošću od jednog centa, a na temelju treće decimale i to:

 • ako je treća decimala manja od pet (broj od 0 do 4), druga decimala ostaje nepromijenjena (iznos u centima ostaje isti);
 • ako je treća decimala jednaka ili veća od pet (broj od 5 do 9), druga decimala povećava se za jedan (iznos u centima zaokružuje se na viši cent).

b)    Razdoblje dvojnog optjecaja

Vezano za razdoblje dvojnog optjecaja, ono će trajati 14 dana od datuma uvođenja eura, a za to će se vrijeme prilikom transakcija gotovim novcem istodobno moći koristiti i kuna i euro kao zakonsko sredstvo plaćanja. To razdoblje započet će datumom uvođenja eura u 00:00 sati i završit će zaključno s četrnaestim danom u 23:59 sati. Primjerice, ako datum uvođenja eura bude 1. siječnja 2023., razdoblje dvojnog optjecaja bit će razdoblje od 1. siječnja 2023. u 00:00 sati do 14. siječnja 2023. u 23:59 sati.

Nadalje, tijekom 14 dana, koliko će trajati razdoblje dvojnog optjecaja, primatelji plaćanja (npr. trgovac, pravna osoba s javnim ovlastima i svi drugi poslovni subjekti) bit će dužni potrošaču koji je platio gotovim novcem kune ostatak vratiti u gotovom novcu eura.

Iznimno, ako primatelj plaćanja neće biti u objektivnoj mogućnosti ostatak iznosa vratiti u gotovom novcu eura, moći će ostatak vratiti u gotovom novcu kune i gotovom novcu eura ili samo gotovom novcu kune. Pri tome, navedeno će se odnositi na trgovine u ruralnim i slabije naseljenim mjestima, čiji je pristup bankama ograničen te na druge primatelje plaćanja koji će tijekom razdoblja dvojnog optjecaja ostatak moći vratiti u gotovom novcu kune, ako nije moguće ostatak iznosa vratiti u gotovom novcu eura.

c)    Razdoblje nakon završetka dvojnog optjecaja.

Banke će 12 mjeseci od datuma uvođenja eura mijenjati gotov novac kune za gotov novac eura uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.  Pri tome, prilikom zamjene banke će biti u obvezi primjene propisa kojim se uređuje sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma.

Nakon proteka roka od 12 mjeseci, Hrvatska narodna banka mijenjat će gotov novac kune za gotov novac eura uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje i to:

 • novčanice kune, bez vremenskog ograničenja,
 • kovanice kune, do isteka tri godine od datuma uvođenja eura. 

Računovodstvena i porezna pitanja obrađena nacrtom prijedloga Zakona

a)    Računi

Prema nacrtu prijedloga, pri ispostavljanju računa potrošačima propisana je obveza poslovnim subjektima, kreditnim institucijama, kreditnim unijama, instituciji za platni promet, instituciji za elektronički novac i pružateljima financijskih usluga dvojno iskazati ukupan iznos na računu uz prikaz fiksnog tečaja konverzije. Ova se obveza odnosi i na tijela javne vlasti koja su također dužna pri ispostavljanju računa za pružanje javne usluge, u razdoblju obveznog dvojnog iskazivanja, dvojno iskazati ukupan iznos računa uz prikaz fiksnog tečaja konverzije.

b)    Prikaz plaća i drugih naknada

U razdoblju obveznog dvojnog iskazivanja, društva će morati na ispravi o isplati plaće i drugih naknada (autorski ugovori, ugovori o djelu, putni nalozi, božićnica, regres, dar za djecu, i sl.) iz radnog odnosa dvojno iskazati barem ukupan iznos isplaćen radniku na račun.

Pri tome, nacrtom prijedloga Zakona utvrđeno je kako će se nakon datuma uvođenja eura visina plaće utvrđene u ugovorima o radu i drugim aktima, u kojima je utvrđena visina plaće ili druge naknade u kunama, preračunati u euro uz primjenu fiksnog tečaja konverzije, sukladno ranije spomenutima pravilima za preračunavanje i zaokruživanje. Također, prijedlogom je predviđeno da neće biti potrebe mijenjati na bilo koji način ugovore i druge akte već će se iznos u kunama u ugovorima smatrati iznosom u eurima, a prilikom isplata iznos u kunama će se preračunati u iznos u eurima uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.

c)    Poslovne knjige

Stanja u kunama prenesena iz poslovnih knjiga za godinu koja je prethodila godini u kojoj je uveden euro, preračunavat će se u euro uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje. Poslovni događaji koji se odnose na razdoblje nakon datuma uvođenja eura evidentirat će se u poslovnim knjigama u eurima.

Dodatno, razlike do kojih će doći zbog primjene pravila za preračunavanje i zaokruživanje evidentirat će se u poslovnim knjigama kao ostvareni financijski prihod, odnosno financijski rashod.

d)    Godišnji financijski izvještaji

Vezano za pripremu godišnjih financijskih izvještaja, potrebno je uzeti u obzir trajanje poslovne godine, odnosno:

 • Ako je poslovna godina jednaka kalendarskoj godini, financijske izvještaji za godinu koja je prethodila datumu uvođenja eura se pripremaju navodeći podatke u kunama.
 • Ako je poslovna godina različita od kalendarske godine pri čemu posljednji dan financijske godine nastupa nakon datuma uvođenja eura, financijski izvještaji će se pripremati u eurima.

Dodatno, u financijskim izvještajima gdje će podaci po prvi put biti iskazani u eurima, usporedni podaci iz prethodnih izvještajnih razdoblja u kunama preračunavat će se u eure uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.

e)    Porezne prijave

U skladu s nacrtom prijedloga Zakona, porezne prijave podnosit će se u kunama za obračunska razdoblja koja završavaju prije datuma uvođenja eura.

Obveznici poreza na dobit čije porezno razdoblje započinje prije datuma uvođenja eura, a završava nakon datuma uvođenja eura, prijavu poreza na dobit za to porezno razdoblje te sve druge obrasce i izvješća dostavljaju u eurima.

Obrazac JOPPD koji će imati oznaku izvješća prije datuma uvođenja eura podnosit će se u kunama, a Obrazac JOPPD koji će imati oznaku izvješća nakon datuma uvođenja eura podnosit će se u eurima.

Dodatno, ispravak porezne prijave/obrasca podnosi se u valuti u kojoj je dostavljen izvorno.

Napomena: Predmetni dokument ne predstavlja službeno tumačenje pravnih odredbi te je podložan promjenama stupanjem na snagu Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Ostale novosti

Poziv građanima rezidentima Republike Hrvatske na dobrovoljnu prijavu inozemnih primitaka

Porezna uprava nedavno je ponovo uputila poziv građanima rezidentima Republike Hrvatske koji do sada nisu prijavili, da dobrovoljno prijave primitke ostvarene u inozemstvu u ovoj ili ranijim godinama (plaće, mirovine, drugi dohodak, kamate na štednju, dividende i dr.), prije nego što zaprime službeni poziv.

Porezna uprava je navela da je uočeno putem razmjene informacija s Poreznim upravama drugih zemalja kako određeni broj građana nije ispunio obvezu i prijavio inozemne primitke, a iste je obavezno prijaviti neovisno o činjenici je li u inozemstvu porez već plaćen te neovisno o tome hoće li nastati obveza plaćanja poreza u Hrvatskoj. Iznimka od obveze prijave inozemnih primitaka odnosi se na mirovine koje primaju građani rezidenti Republike Hrvatske iz sljedećih zemalja: Kanada, Kina, Luksemburg, Sjeverna Makedonija, Maroko, Mauricijus, Njemačka, Oman, Poljska i San Marino.

Inozemne primitke ostvarene u ranijim razdobljima građani mogu prijaviti na obrascu „Dobrovoljna prijava inozemnih primitaka“  putem sustava ePorezna, putem pošte ili osobnim dolaskom u nadležnu Ispostavu Porezne uprave prema prebivalištu ili uobičajenom boravištu.

Dodatno, navedeno je da će se za dobrovoljno prijavljeni inozemni primitak postupak voditi prema propisima važećim na dan dobrovoljnog prijavljivanja, bez obračuna kamata i izricanja novčane kazne za prekršaj nepravodobne prijave inozemnih primitaka.

Nove OECD Smjernice za multinacionalna poduzeća i Porezne uprave

OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) je 20. siječnja 2022. godine izdao nove Smjernice za transferne cijene prilikom utvrđivanja načela neovisnosti (arm's length principle), a predstavljaju internacionalni konsenzus prilikom utvrđivanja tržišnosti prekograničnih transakcija između povezanih društava.

Najnovije izdanje objedinjuje u jednu publikaciju promjene izdanja Smjernica iz 2017. koje uključuju:

 • Revidirane smjernice o metodi podjele transakcijske dobiti;
 • Smjernice za porezne uprave o primjeni pristupa vezano za nematerijalnu imovinu (hard-to-value intangibles);
 • Smjernice za financijske transakcije,
 • U ostatku OECD-ovih Smjernica o transfernim cijenama radi se o usklađivanjima s ciljem povećanja konzistentnosti.

Mazars komentar:

Budući da se hrvatski zakonski propisi nedovoljno detaljno osvrću na pitanje transfernih cijena, Porezna uprava Republike Hrvatske također se vodi OECD Smjernicama prilikom utvrđivanja načela neovisnosti u poslovanju poreznog obveznika kako s inozemnom povezanom osobom, tako i u odnosima s tuzemnom povezanom osobom u slučaju ako je jedno od društava u gubitku ili plaća porez na dobit po povlaštenoj stopi.

Dokument

Mazars porezne novosti - veljača 2022.