Mazars porezne novosti - listopad 2023.

Porezne izmjene u 2024.

U Narodnim novinama su objavljene izmjene poreznih propisa koje stupaju na snagu početkom 2024. godine. U nastavku donosimo pregled najvažnijih izmjena.

Izmjene Zakona o porezu na dohodak

Ukida se prirez porezu na dohodak te se omogućuje gradovima i općinama izabrati nove stope poreza na dohodak od nesamostalnog rada i drugog dohotka. Nove stope efektivno mogu biti jednake trenutnim poreznih stopama uvećanim za prirez, a mogu biti i niže. Gradovi i općine će se odlučiti o stopama za sljedeću godinu do kraja studenog tekuće godine.

Nove moguće porezne stope prikazane su u tablici ispod:

JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE

NIŽA STOPA POREZA NA DOHODAK (trenutno 20% plus prirez)

VIŠA STOPA POREZA NA DOHODAK(trenutno 30% plus prirez)

Općine

15% - 22%

25% - 33%

Gradovi s manje od 30.000 stanovnika

15% - 22,40%

25% - 33,60%

Gradovi s više od 30.000 stanovnika

15% - 23%

25% - 34,50%

Grad Zagreb

15% - 23,60%

25% - 35,40%

Podiže se prag za primjenu više stope poreza na dohodak s dosadašnjih 3.981,69 EUR na 4.200,00 EUR mjesečno (50.400,00 EUR godišnje).

Podiže se osnovni osobni odbitak sa 530,90 EUR na 560,00 EUR te se mijenjaju koeficijenti koji se koriste pri izračunu uvećanog osobnog odbitka po osnovi uzdržavanih članova i invalidnosti.

Navedene izmjene se odnose na dohodak od nesamostalnog rada, samostalne djelatnosti tena drugi dohodak koji nije konačan.

Stope poreza na dohodak od imovine i kapitala se mijenjaju jednako za sve (gradovi i općine neće moći birati stope u ovom slučaju).

Ukratko:

  • stopa koja je do sada bila 10% plus prirez (kombinirano najviše 11,8%) će od sljedeće godine biti 12%,
  • stopa koja je do sada bila 20% plus prirez (kombinirano najviše 23,6%) će od sljedeće godine biti 24%,
  • stopa koja je do sada bila 30% plus prirez (kombinirano najviše 35,6%) će od sljedeće godine biti 36%.

Izjednačava se porezni tretman opcijske dodjele udjela (u d.o.o.) s opcijskom dodjelom dionica (u d.d.) tako da se u oba slučaja sada oporezuje kao dohodak od kapitala (stopa poreza od 24%, bez obračuna doprinosa).

Povećava se neoporezivi iznos doprinosa za 3. stup mirovinskog osiguranja koji poslodavac može uplatiti na svoj teret za radnika na 804 EUR godišnje.

Izmjene Zakona o doprinosima

Mjesečna osnovica za obračun obveznog mirovinskog osiguranja za osiguranika čiji je ukupan iznos mjesečnih bruto plaća do 700,00 eura umanjuje se za 300,00 eura, dok za osiguranika čiji je ukupan iznos mjesečnih bruto plaća 700,01 eura do 1.300,00 eura umanjuje po formuli 0,5 x (1.300,00 – ukupan iznos bruto plaća za određeni mjesec). Prilikom najave izmjena Zakona o doprinosima se spominjalo kako će se ovo umanjenje koristiti samo za 1. stup mirovinskog osiguranja. Međutim, iz objavljenih izmjena Zakona bi se moglo zaključiti da se umanjenje odnosi na oba stupa mirovinskog osiguranja. Očekujemo dodatna pojašnjenja Porezne uprave s tim u vezi.

Izmjene Zakona o porezu na dobit

Povećava se iznos minimalne vrijednosti za utvrđivanje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine (samo za potrebe utvrđivanja obveze poreza na dobit) s 464,53 EUR na 665,00 EUR, a za priznavanje jedinog i zastarjelog otpisa potraživanja od građana s iznosa od 26,54 EUR na 40,00 EUR.

Određuje se fiksni datum plaćanja poreza na dobit po godišnjem obračunu. Naime, za razliku od dosadašnje prakse kada je dospijeće obveze za porez na dobit bilo određeno prema danu podnošenja prijave, rok za plaćanje poreza na dobit je zadnji dan roka za podnošenje godišnje porezne prijave.

Ukida se plaćanje poreza po odbitku na usluge istraživanja tržišta, poreznog i poslovnog savjetovanja i revizorske usluge. Dodatno, iznos poreza po odbitku za nekooperativne jurisdikcije povećava se s dosadašnjih 20% na 25%.

Izmjene Zakona o porezu na dodanu vrijednost

U slučaju opoziva ili različitih vrsta popusta porezni obveznik koji je obavio isporuku može umanjiti poreznu osnovicu pod uvjetom da poreznog obveznika kome je isporučeno dobro ili obavljena usluga obavijesti o provedenom ispravku.

U slučaju kad porezni obveznik nije u mogućnosti naplatiti cijeli iznos ili dio potraživanja koje ima prema dužniku dulje od godine dana, a pri tome je poduzeo sve radnje pažnjom dobrog gospodarstvenika (ovršni postupak, sudska tužba i ostalo), može umanjiti poreznu osnovicu za nenaplaćen iznos u roku od 6 mjeseci od dana nastanka prava na umanjenje.

U tom vidu, porezni obveznik koji je obavio isporuku nije dužan prikupiti izjavu kupca da je umanjio pretporez već kupac mora ispraviti odbitak pretporeza u razdoblju kada primi obavijest o ispravci porezne osnovice od isporučitelja. U slučaju ako kupac ne ispravi pretporez, Porezna uprava može zadužiti obveznika za neispravljen iznos pretporeza. Više detalja u vezi s time očekuje se u izmjenama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost.

Usklađuje se porezna legislativa Republike Hrvatske s Direktivom Vijeća (EU) 2020/284. U vidu toga, uvodi se obveza pružateljima platnih usluga na razini EU za dostavu podataka o platnom prometu. Općenito, svrha usklađenja bila bi sprječavanje izbjegavanja plaćanja obveze poreza na dodanu vrijednost (posebno u situacijama gdje nerezident posluje u drugim državama članicama EU).

Dodatno, povećava se prag za upis u registar obveznika PDV-a s dosadašnjih 39.816,84 EURna 40.000,00 EUR.

Izmjene Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza

Uvode se određene izmjene u području administrativne suradnje glede poreza. Navedene izmjene odnose se na provedbu Mnogostranih sporazuma nadležnih tijela u pogledu automatske razmjene podataka između poreznih jurisdikcija država. U planu je uvođenje Uredbe Vijeća u smislu poboljšanja administrativne suradnje na području PDV-a.

Prijedlog izmjena Zakona o lokalnim porezima

Porez na kuće za odmor trenutno se plaća od 0,66 do 1,99 EUR/m² korisne površine kuće za odmor, a od sljedeće godine to će biti od 0,60 do 5,00 EUR/m². Točnu visinu poreza na kuće za odmor će, kao i do sada, propisati odlukom predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave.

Ostale novosti

Pregled država s kojima je Republika Hrvatska potvrdila inozemnim poreznim obveznicima uzajamnost na području povrata PDV-a

Porezna uprava objavila je Pregled u kojem se nalaze države s kojima je RH potvrdila inozemnim poreznim obveznicima uzajamnost na području povrata PDV-a. Na spomenutom pregledu nalazi se datum potvrđene uzajamnosti s određenom državom te trajanje uzajamnosti. Pri tome treba napomenuti da je od travnja 2023. godine uspostavljena uzajamnost na području povrata PDV-a s Republikom Turskom u sljedećem opsegu: za isporuke dobara i usluga isključivo u vezi sa sudjelovanjem na sajmovima i izložbama te s izdacima za gorivo, rezervne dijelove, korištenje autocesta, održavanje i popravke vezane uz cestovni prijevoz.

Mišljenje Porezne uprave – Paneuropski mirovinski proizvod

Porezna uprava izdala je mišljenje vezano na zaprimljeni upit poreznog obveznika vezan za oporezivanje primitka u okviru Paneuropskog osobnog mirovinskog proizvoda odnosno PEPP-a. Porezna uprava odgovorila je kako je porezni tretman primitka u okviru PEPP-a propisan člankom 21. Zakona o provedbi Uredbe (EU) 2019/1238 o paneuropskom osobnom mirovinskom proizvodu (PEPP) objavljenom u Narodnim novinama, broj 151/2022. Navedeni članak propisuje da se prema PEPP-u odnose odredbe propisa o porezu na dohodak koje se odnose na primitke kojima je osnova ugovor o dobrovoljnom mirovinskom osiguranju. Zakon o porezu na dohodak čl. 9. st. 1. točka 18. propisuje da se premije dobrovoljnoga mirovinskog osiguranja koje poslodavac uplaćuje u korist svojeg radnika, uz njegov pristanak, tuzemnom dobrovoljnom mirovinskom fondu, koji je registriran u skladu s propisima koji uređuju dobrovoljno mirovinsko osiguranje, do visine 66,37 eura za svaki mjesec poreznog razdoblja, odnosno ukupno do 796,44 eura godišnje smatraju primicima na koje se ne plaća porez na dohodak. Porezna uprava zaključuje kako poslodavac koji sklopi ugovor o dobrovoljnom mirovinskom osiguranju u okviru Paneuropskog osobnog mirovinskog proizvoda odnosno PEPP-a s radnikom u njegovu korist i uz njegov pristanak, ne plaća porez na dohodak na tako isplaćene primitke do navedenog propisanog iznosa.

Dokument možete preuzeti u nastavku.

Dokument

Mazars porezne novosti - listopad 2023.