Mazars porezne novosti - siječanj 2024.

Porezne izmjene u 2024.

U Narodnim novinama objavljene su izmjene poreznih pravilnika koje su stupile na snagu početkom 2024. godine, dok su pojedine odredbe primjenjive i na razdoblje 2023. godine. U nastavku donosimo pregled najvažnijih izmjena.  

Izmjene Pravilnika o porezu na dobit

Izmjene vezane za porezno priznate rashode darovanja

Detaljnije su pojašnjene odredbe vezane za darovanja za svrhe utvrđene strateškim projektima prema posebnim propisima ili strategijom nadležnih ministarstava. Naime, strateškim projektima smatraju se projekti koji su Odlukom nadležnog ministarstva, donesenom uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske, utvrđeni u skladu s posebnim propisima ili strategijom. S time u vezi, poreznom obvezniku utvrđuju se porezno priznati rashodi temeljem Potvrde primatelja darovanja (donacija) u kojoj se navode bitni elementi Odluke. Pri tome, primatelj je dužan dostaviti nadležnom ministarstvu izvješće o primljenim sredstvima u ukupnom iznosu uz popis darovatelja najkasnije do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu.

Nadalje, porezno je priznat i rashod vezan za darovanje hrane izvršen u skladu s posebnim propisima Ministarstva poljoprivrede kojima se uređuje postupak darovanja hrane ako je riječ o darovanju hrane s ciljem sprečavanja uništavanja velikih količina hrane i zaštite okoliša, osobama koje propisuje Zakon o porezu na dobit za socijalne, humanitarne i druge svrhe pomoći. Navedeno također vrijedi i za darovanja osobama pogođenim elementarnim nepogodama i prirodnim katastrofama. Porezni obveznik je dužan osigurati vjerodostojnu dokumentaciju na način utvrđen odgovarajućim propisima kako bi se nedvojbeno moglo utvrditi da je darovanje izvršeno za prethodno opisane svrhe.

Porezni obveznik dostavlja Poreznoj upravi određene podatke o darovanjima u dodatku Obrasca PD u dijelu X.

Ostale izmjene

Povećani su, odnosno zaokruženi pragovi poreznih osnovica za porezne obveznike koji primjenjuju paušalni sustav oporezivanja.

Definicija reprezentacije proširena je te se istom smatra i povezana nagrada za dobro obavljenu uslugu (napojnicu) utvrđena u skladu s posebnim propisom o oporezivanju dohotka, na temelju vjerodostojne dokumentacije.

Porezna osnovica povećava se za sve rashode, uključujući poreze i doprinose vezane uz svaku nepripadnu nagradu, dar ili drugu imovinsku ili neimovinsku korist bez obzira na vrijednost, koja se može sankcionirati sukladno propisima kaznenog zakonodavstva. Navedeno vrijedi za podnošenje prijave poreza na dobit za 2023. godinu.

Kamatna stopa na dane zajmove između povezanih osoba koju donosi ministar financija utvrđuje se kao aritmetička sredina kamatne stope Europske središnje banke na glavne operacije refinanciranja, a koje je Hrvatska narodna banka objavila u tekućoj kalendarskoj godini.  Za 2024. godinu propisana kamatna stopa na zajmove između povezanih osoba iznosi 3,25%. Dodatno, ako se na kamate plaća porez po odbitku, iznos porezno nepriznate kamate umanjuje se razmjerno iznosu plaćenog poreza po odbitku.

Odredbe vezane za isplate kamata i autorskih naknada između povezanih društava koja se nalaze u različitim državama članicama prema Direktivi 2003/49/EZ na odgovarajući način primjenjuju se i na subjekte koji su za porezne svrhe rezidenti Europskog gospodarskog područja ili Švicarske Konfederacije.

Izmjene Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost

Naknadna promjena porezne osnovice u slučaju popusta ili opoziva

Pravilnikom su detaljnije pojašnjene odredbe vezane za naknadnu promjenu porezne osnovice u slučaju popusta ili opoziva. Podsjetimo, u slučaju opoziva ili različitih vrsta popusta porezni obveznik koji je obavio isporuku može umanjiti poreznu osnovicu pod uvjetom da poreznog obveznika kome je isporučeno dobro ili obavljena usluga obavijesti o provedenom ispravku. Pri tome, predmetna obavijest treba sadržavati datum, OIB te naziv/ime i prezime poreznog obveznika koji je obavio isporuku, OIB/porezni broj te naziv/ime i prezime poreznog obveznika koji je primio isporuku, broj računa, datum računa, iznos ispravljene porezne osnovice i iznos ispravljenog PDV-a.

Nadalje, ako je o provedenom ispravku porezne osnovice obaviješten mali porezni obveznik ili osoba koja nije porezni obveznik, porezni obveznik koji je obavio isporuku treba imati i dokaz o povratu dijela ili ukupne prodajne cijene. Iznimno, dokaz o povratu nije potreban ako obavljena isporuka do trenutka ispravka nije plaćena.

Pri tome, naknadni popusti umanjuju poreznu osnovicu samo ako su dani u međusobnom odnosu isporučitelja i primatelja. Ako isporučitelj mora primatelju platiti ugovornu kaznu, kazna ne umanjuje poreznu osnovicu.

Naknadna promjena porezne osnovice u slučaju nemogućnosti naplate

Porezni obveznik koji je obavio isporuku drugom poreznom obvezniku može umanjiti poreznu osnovicu u slučaju nemogućnosti naplate cijelog ili dijela dospjelih potraživanja koja nisu naplaćena dulje od jedne godine ako:

  • poreznog obveznika kojemu je obavljena isporuka obavijesti o provedenom ispravku i
  • ima dokaz da je poduzeo sve radnje pažnjom dobrog gospodarstvenika (ovršni postupak, sudska tužba i ostalo).

Obavijest o obavljenom ispravku porezni obveznik obvezan je podnijeti za ona razdoblja oporezivanja u kojima je umanjena porezna osnovica zbog nemogućnosti naplate cijelog ili dijela dospjelih potraživanja koja nisu naplaćena dulje od jedne godine, a podnosi se elektroničkim putem na Obrascu PDV-ispravak.

Porezni obveznik koji je obavio isporuku osobi koja nije porezni obveznik može umanjiti poreznu osnovicu u slučaju nemogućnosti naplate cijelog ili dijela dospjelih potraživanja koja nisu naplaćena dulje od jedne godine ako ima dokaze da je poduzeo sve radnje pažnjom dobrog gospodarstvenika.

Nakon što su zadovoljeni uvjeti za ispravak porezne osnovice, porezni obveznik ima rok od 6 mjeseci za umanjenjem porezne osnovice. Nakon što prođe rok od 6 mjeseci ispravak više neće biti moguć.

Dodatno, važno je naglasiti da se promjene vezane uz naknadnu izmjenu porezne osnovice u slučaju nemogućnosti naplate odnose na račune izdane nakon 1. siječnja 2024. godine, što znači da se prvi ispravci mogu provesti tek početkom 2025. godine.

Izmjene Pravilnika o porezu na dohodak

Konačnu tablicu propisanih stopa godišnjeg poreza na dohodak možete preuzeti na linku koji se nalazi na stranici Porezne uprave.

Porez na dohodak ne plaća se na primitke po osnovi nagrade za dobro obavljenu uslugu primljene od strane trećih osoba (napojnice) evidentirane u sustavu fiskalizacije prema posebnom propisu o fiskalizaciji do šesterostrukog iznosa osnovnog osobnog odbitka godišnje, odnosno 3.360,00 eura godišnje. Primici iznad navedenog iznosa smatraju se drugim dohotkom, a isplatitelji predmetnih primitaka od kojih se utvrđuje drugi dohodak Obrazac JOPPD dostavljaju do 15. dana u mjesecu koji slijedi nakon mjeseca u kojem su ti primici isplaćeni. Fizička osoba koja ostvaruje takve primitke kod dva ili više isplatitelja obvezna je svakom isplatitelju prije isplate dostaviti pisanu izjavu je li kod drugog isplatitelja ostvarila isplatu tih primitaka i u kojem iznosu te u slučaju da su ti primici već dijelom isplaćeni za isto razdoblje, neoporezivo se može isplatiti samo razlika do propisanog iznosa. Međutim, fizička osoba nije obvezna podnijeti pisanu izjavu u slučaju da isplatitelj primitaka ima uvid u podatke koji se odnose na isplaćene neoporezive napojnice omogućen od strane Porezne uprave.

Mjesečni predujam poreza na dohodak utvrđuje se primjenom niže stope od 15% i više stope od 25%.

Povećali su se, odnosno zaokružili neoporezivi primici u obliku stipendija i nagrada, te radnika koji ostvaruju dohodak od nesamostalnog rada (nagrade, dnevnice i ostalo).

Zakon o minimalnom globalnom porezu na dobit

U prosincu 2023. godine objavljen je Zakon o minimalnom globalnom porezu na dobit koji je stupio na snagu 31.12.2023. godine. Navedeni Zakon u skladu je s Direktivom Vijeća (EU) 2022/2523 (Stup 2) čija je zadaća osigurati da se dobit multinacionalnih poduzeća oporezuje ondje gdje se obavljaju gospodarske aktivnosti i gdje se ostvaruje dobit. Dogovorena je minimalna globalna efektivna stopa poreza od 15%, a čija će se primjena utvrditi na temelju ostvarenih prihoda na konsolidiranoj osnovi u prethodne četiri godine. Dakle, navedena stopa biti će primjenjiva na multinacionalna poduzeća s prihodom većim od 750 milijuna eura na konsolidiranoj osnovi u dvije od prethodne četiri godine.

Obveza iz navedenog Zakona obuhvaća matično društvo koje zadovoljava uvjet prihoda prema konsolidiranom financijskom izvješću i svako njegovo povezano društvo neovisno o pravnom obliku osnivanja. Primjena ovog Zakona neće utjecati na postupak utvrđivanja obveze poreza na dobit.

Ostale novosti 

Potpisan Ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Posebnog upravnog područja Hong Konga Narodne Republike Kine

U siječnju 2024. godine potpisan je Ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja dohotka i imovine te sprječavanju porezne utaje i izbjegavanja plaćanja poreza između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Posebnog upravnog područja Hong Konga Narodne Republike Kine. Cilj ovog Ugovora je povećanje razine ukupne gospodarske aktivnosti te daljnjeg razvoja. Ugovor još nije u primjeni, a više o tome možete pročitati na linku.

Potpisan Ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između Republike Hrvatske i Republike Cipra

Ministar financija Republike Hrvatske i ministar financija Republike Cipra potpisali su Ugovor između Republike Hrvatske i Republike Cipra o uklanjanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu te sprječavanju porezne utaje i izbjegavanja plaćanja poreza kojim će se postići brojne olakšice i pogodnosti pri oporezivanju svih vrsta dohotka i dobiti. Ugovor još nije u primjeni, a više o tome možete pročitati na linku.​

Pregled država s kojima je Republika Hrvatska potvrdila uzajamnost na području povrata PDV-a inozemnim poreznim obveznicima

U siječnju 2024. godine Republika Sjeverna Makedonija dodana je na popis država s kojima je Republika Hrvatska potvrdila uzajamnost na području povrata PDV-a inozemnim poreznim obveznicima.

Mišljenje Porezne uprave – Primjena stope PDV-a od 0% na isporuku i ugradnju solarnih termalnih ploča

Porezna uprava zaprimila je upit vezan za primjenu stope PDV-a od 0% na isporuku i ugradnju solarnih termalnih ploča. U upitu se zatraži pojašnjenje što se podrazumijeva pod pojmom solarnih ploča. Navedeno je da se u smislu propisa o gradnji bez građevinske dozvole, a u skladu s glavnim projektom može graditi sustav sunčanih kolektora, odnosno fotonaponskih modula u svrhu proizvodnje toplinske, odnosno električne energije te se traži potvrda da se i na solarne toplinske ploče primjenjuje stopa PDV-a od 0%.

U svom odgovoru Porezna uprava navodi da se pod pojmom isporuka i ugradnja solarnih ploča podrazumijeva realizacija projekata izvedbe jednostavnih građevina u smislu zakona kojim se regulira gradnja, a kojim je obuhvaćen i projektni i izvedbeni dio od strane jednog ili više izvođača. Pri tome se stopom PDV-a od 0% oporezuje potrebna oprema i radovi, uključujući grupu opreme fotonaponski paneli, inverter, baterija (opcionalno), građevinska konstrukcija i kabelski razvod, solarni kolektori, spremnik tople vode, cirkulacijska pumpa i grupu radovi i usluge i to izvođenje radova na montaži, projektiranje i ishođenje dozvola i priključenje na elektroenergetsku distribucijsku mrežu.

Slijedom navedenog, stopa PDV-a od 0% primjenjuje se na isporuku i ugradnju solarnih toplinskih ploča, odnosno solarnih kolektora.

Mišljenje Porezne uprave – Primjena snižene stope PDV-a od 5% na galenske i magistralne pripravke

Porezna uprava u izdanom se mišljenju osvrnula na primjenu snižene stope PDV-a od 5% na galenske i magistralne pripravke. Naime, Ministarstvo zdravstva dostavilo je obavijest da su i galenski i magistralni pripravci definirani kao lijekovi te da lijekovi koji se izrađuju u sklopu ljekarničke djelatnosti u laboratoriju ljekarni ili galenskom laboratoriju imaju dozvolu regulatornog tijela za lijekove i medicinske proizvode (u ovom slučaju Ministarstva zdravstva). Stoga, sukladno poreznim propisima, na navedene se lijekove primjenjuje snižena stopa PDV-a od 5%.

Dokument

Mazars porezne novosti - siječanj 2024.