Mazars porezne novosti - travanj 2022.

Obavijest za obveznike podnošenja Izvješća po državama (Country by country reporting -CbC)

Novosti iz Republike Hrvatske

Porezna uprava izdala je obavijest za obveznike podnošenja Izvješća po državama (Country by country reporting -CbC) u kojem je pojasnila da se ​od 2020. godine obavijesti odnosno MNP-notifikacije, kojima se Poreznu upravu izvješćuje o identitetu i poreznoj rezidentnosti subjekta koji podnosi izvješće po državama (tzv. Country by country reporting-CbC),  dostavljaju putem sustava ePorezna.

Pri tome, nakon što je jednom dostavljena obavijest Poreznoj upravi, nije potrebno ponovno svake godine dostavljati istu obavijest, osim u slučaju kada je u prethodno dostavljenoj obavijesti došlo do greške ili promjene u statusu i obvezi podnošenja izvješća po državama. Izmjene se također dostavljaju putem sustava ePorezna unošenjem podataka u MNP-notifikaciju. 

Dodatno, Porezna uprava najavila je da je ove godine rok za podnošenje MNP- notifikacija 2. svibnja 2022.

 

Mazars komentar:

Podsjećamo da je Direktivom Vijeća (EU) 2016/881 od 25. svibnja 2016. o izmjeni Direktive 2011/16/EU u pogledu obvezne automatske razmjene informacija u području oporezivanja uvedeno proširenje automatske razmjene informacija između država članica EU o izvješćima po državama (tzv. Country by country reporting-CbC).

Automatska razmjena izvješća po državama jedna je od mjera u okviru projekta o smanjenju porezne osnovice i premještanja dobiti (Base erosion and profit shifting-BEPS) koju je inicirala Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD).

Izvješće po državama sadrži objedinjene informacije o cijeloj skupini multinacionalnih poduzeća koje se općenito odnose na globalnu raspodjelu dobiti, plaćenom porezu i određenim pokazateljima mjesta obavljanja gospodarske djelatnosti skupine multinacionalnih poduzeća.

U skladu sa Zakonom o administrativnoj suradnji u području poreza te Pravilnikom o automatskoj razmjeni informacija u području poreza, obveznici podnošenja izvješća po državama za skupinu multinacionalnih poduzeća, čiji ukupni konsolidirani prihod skupine prelazi iznos od 750 milijuna eura, krajnja su matična društva ili drugi sastavni subjekti skupine multinacionalnih poduzeća (MNP) koji su u svrhu oporezivanja rezidenti Republike Hrvatske.

Pri tome, ako sastavni subjekt MNP-ova koji je u svrhu oporezivanja rezident Republike Hrvatske nije krajnje matično društvo, zamjensko matično društvo ili drugi sastavni subjekt koji podnosi izvješće, obvezan je Ministarstvo financija, Poreznu upravu obavijestiti o identitetu i poreznoj rezidentnosti subjekta koji podnosi izvješće po državama i to putem MNP- notifikacije.

Mišljenja Porezne uprave

Vezano za nedavno usvajanje izmjena i dopuna Zakona i Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost kojima su propisane odredbe koje se tiču proširenja primjene sniženih stopa PDV-a od 5% i 13% na dječju hranu, jestiva ulja i masti, maslac i margarin, meso, ribu, energente i slično, Porezna uprava nedavno je izdala nekoliko mišljenja u kojima se ukratko osvrnula na primjenu novih stopa.

U prvom mišljenju, Porezna uprava osvrnula se na primjenu snižene stope za margarin i maslac te zaključila da se PDV obračunava i plaća po sniženoj stopi od 5% na jestiva ulja i masti, biljnog i životinjskog podrijetla, u skladu s posebnim propisom o jestivim uljima i mastima te maslinovo ulje kako je definirano Uredbom (EU) br. 1308/2013 Europskog Parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007, maslac iz KN oznake 0405 10 i margarin iz KN oznake 1517 10.

U drugom mišljenju, Porezna uprava osvrnula se na primjenu snižene stope kod dječje hrane, pakiranja grickalica poput badema i kikirikija te na drveni ugljen iz KN oznake 4402.

Porezna uprava iznijela je stav da kod dječje hrane i grickalica nije došlo do izmjene u odnosu na raniji opseg primjene snižene stope, već da je stopa snižena na 5% samo za ona dobra koja su se ranije oporezivala sniženom stopom PDV-a od 13%. U slučaju drvenog ugljena iz KN oznake 4402, Porezna uprava zaključuje da je u primjeni standardna stopa od 25%.

Dokument

Mazars porezne novosti - travanj 2022.