Bespovratna sredstva za poduzetnike u 2023. godini

U okviru Višegodišnjeg financijskog razdoblja 2021-2027, za Republiku Hrvatsku je na raspolaganju nešto više od 9 milijardi eura bespovratnih sredstava za promicanje gospodarske, socijalne i teritorijalne kohezije te zelene i digitalne tranzicije. Od devet milijardi eura, 2,56 milijardi eura namijenjeno je ublažavanju klimatskih promjena, 2,5 milijardi za radna mjesta i jednakost, 1,74 milijarde za ulaganja u inovativno i pametno gospodarstvo, a 1,34 milijarde eura je za ulaganja u razvoj prometa. Ova sredstva raspodijeljena su između četiri programa u okviru Kohezijske politike, od kojih su program Konkurentnost i kohezija (PKK) te Integrirani teritorijalni program (ITP) od najvećeg značaja za privatni sektor.
Bespovratna-sredstva.PNG

Program Konkurentnost i kohezija ima šest prioriteta, a ulaganja privatnog sektora će se u najvećoj mjeri podržati kroz prvi prioritet vrijednosti 1,2 milijardi eura čiji je cilj jačanje gospodarstva ulaganjem u istraživanje i inovacije te treći prioritet od 2 milijarde eura kojim će se poticati energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije, prilagodba na klimatske promjene, zaštita okoliša i održivost resursa.

Integrirani teritorijalni program ima četiri prioriteta, a najviše prilika za poduzetnike bit će unutar prvog prioriteta koji promiče industrijsku tranziciju hrvatskih regija, a između ostalog podržava inovacijske klastere, strateška partnerstva za inovacije, kao i ulaganja u rast i razvoj start-upova te malih i srednjih poduzeća. Za sufinanciranje u sklopu prvog prioriteta bit će dostupno 536 milijuna eura. Iz drugog prioriteta će 142 milijuna eura biti namijenjeno za jačanje zelenog, čistog, pametnog i održivog gradskog prometa. Kroz treći prioritet „težak“ 660 milijuna eura promicat će se razvoj urbanih područja i održivih i zelenih otoka te će se sufinancirati ulaganja u turizam, zelenu infrastrukturu, kulturnu baštinu, poduzetničke inkubatore, energetsku učinkovitost te čisti i pametni gradski promet. Četvrtim prioritetom vrijednosti 179 milijuna eura poticat će se pravedna energetska tranzicija, ulaganja u zelenu i digitalnu ekonomiju te u ljudski kapital. Pozivi za dodjelu bespovratnih sredstava bit će namijenjeni poduzetnicima s područja Panonske, Sjeverne i Jadranske Hrvatske.

Nakon nešto više od dvije godine čekanja na otvaranje omotnice novog Višegodišnjeg financijskog okvira 2021-2027, u 2023. godini bit će objavljeni prvi natječaji iz programa Konkurentnost i kohezija i Integriranog teritorijalnog programa. Prema indikativnom godišnjem planu objave poziva na dostavu projektnih prijedloga za 2023., glavnina natječaja za privatni sektor očekuje u drugoj polovici 2023. godine. Natječaji iz programa Konkurentnost i kohezija su usmjereni prema sufinanciranju investicija mikro, malih i srednjih poduzeća u segmentu istraživanja, razvoja i inovacija, uključivanja u globalne lance vrijednosti, poticanja ženskog poduzetništva i poduzetništva mladih, uvođenja normi i standarda u poduzeća, certifikacije proizvoda te internacionalizacije poslovanja i širenja tržišta. Planirani natječaji za privatni sektor iz Integriranog teritorijalnog programa usmjereni su prema jačanju strateških partnerstva za inovacije u procesu industrijske tranzicije te poticanju industrijske tranzicije startup tvrtki i MSP-ova prema prioritetnim nišama regionalnih gospodarstava. Ukupno je u najavi pet poziva za poduzetnike iz PKK i dva poziva iz ITP-a.

Program Konkurentnost i kohezija

1. Inovacijski vaučer

Pozivom će se podržati istraživanja u svrhu razvoja inovativnih proizvoda i usluga te prijenos tehnoloških rješenja koja izlaze iz aktivnosti istraživanja, razvoja i inovacija. MSP-ovima će se omogućiti sufinanciranje troškova testiranja, ispitivanja i demonstracijskih aktivnosti, korištenja stručnih tehničkih znanja za potrebe inovativnih procesa i komercijalizacije inovacija u suradnji sa znanstveno-istraživačkim organizacijama.

Indikativni rok objave: 15.5.2023.

Ukupna alokacija: 4.874.214,00 EUR

Intenzitet sufinanciranja: do 60%

2. Potpora poduzećima za ispunjavanje primjenjivih zahtjeva standarda, ocjene sukladnosti i certifikacije proizvoda/usluga/procesa

Pozivom će se sufinancirati ulaganja u uvođenje normi i standarda poslovanja u poduzeća i certificiranje proizvoda u cilju dokazivanja kvalitete, sigurnosti i pouzdanosti proizvoda MSP-ova kako bi se osigurali preduvjeti za povećanje izvoza, pristupa novim tržištima i konkurentnosti.

Indikativni rok objave: 15.9.2023.

Ukupna alokacija: 19.978.350,00 EUR

Intenzitet sufinanciranja: 50%-60%

3. Potpora MSP-ovima povezana s internacionalizacijom i širenjem tržišta (koja obuhvaća sudjelovanje na međunarodnim sajmovima uključujući organiziranje poslovnih susreta (gospodarskih izaslanstava, matchmaking i/ili B2B događanja  u zemlji i inozemstvu) i informativnih događanja na temu internacionalizacije)

Poziv je usmjeren na povećanje sposobnosti MSP-ova za sudjelovanje na globalnim tržištima i povećanje udjela MSP-ova u ukupnom izvozu roba i usluga olakšavanjem predstavljanja međunarodnoj poslovnoj zajednici. Ovim pozivom će se sufinancirati sudjelovanje na sajmovima i B2B sastancima te izrada studija i analiza.

Indikativni rok objave: 30.9.2023.

Ukupna alokacija: 29.779.050,00 EUR

Intenzitet sufinanciranja: 50%-60%

4. Podrška uključivanju MSP-ova u lance vrijednosti kako bi inovacijama procesa i/ili poslovanja uspostavili dugoročne dobavljačke odnose/lance vrijednosti sa drugim poduzećima u ciljanom strateškom segmentu

Pozivom će se potaknuti produktivna ulaganja, podupiranje poslovne konkurentnosti i digitalizacije MSP-ova te razvoj vještina za pametnu specijalizaciju u cilju uključivanja poduzeća u globalne lance vrijednosti. Prihvatljive aktivnosti u sklopu ovog poziva obuhvaćaju ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu te aktivnosti istraživanja, razvoja i inovacija.

Indikativni rok objave: 15.10.2023.

Ukupna alokacija: 7.448.360,00 EUR

Intenzitet sufinanciranja: 50%

5. Poticanje osnivanja novih poduzeća, poticanje ženskog poduzetništva i poduzetništva mladih, posebno u područjima S3

Pozivom će se podržati osnivanje novih poduzeća, potaknuti žensko poduzetništvo i poduzetništvo mladih s naglaskom na prioritetna područja Strategije pametne specijalizacije. Planirano je sufinanciranje troškova zapošljavanja i ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu.

Indikativni rok objave: 15.11.2023.

Ukupna alokacija: 15.077.000,00 EUR

Intenzitet sufinanciranja: 50%-75%

 

Integrirani teritorijalni program

1. Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za jačanje strateških partnerstva za inovacije u procesu industrijske tranzicije

Pozivom će se podržati strateška partnerstva za inovacije u svrhu razvoja novih proizvoda i usluga u okviru prioritetnih niša i regionalnih lanaca vrijednosti Panonske, Sjeverne i Jadranske Hrvatske. Sufinancirat će se aktivnosti istraživanja i razvoja, odnosno troškovi osoblja zaposlenog na istraživačkom projektu, troškovi amortizacije instrumenata i opreme koja se koristi za projekt, troškovi ugovornih istraživanja, studija izvedivosti, ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu, dodatni režijski troškovi te troškovi amortizacije zgrada i ustupanja zemljišta na komercijalnoj osnovi za razdoblje u kojem se koriste za projekt. Prihvatljivi prijavitelji su MSP-ovi i velika poduzeća koja imaju sjedište ili podružnicu u NUTS 2 regiji u industrijskoj tranziciji.

Indikativni rok objave: 30.6.2023.

Ukupna alokacija: 128.000.000,00 EUR

Intenzitet sufinanciranja: 25%-80%

2. De minimis javni poziv za podršku start-up tvrtkama i MSP-ovima u procesu industrijske tranzicije

Poziv je usmjeren na poticanje tranzicije startup tvrtki i MSP-ova prema prioritetnim nišama regionalnih gospodarstava, a prihvatljive su aktivnosti istraživanja i eksperimentalnog razvoja, internacionalizacije poslovanja, napredne usluge potpore za MSP-ove i digitalizacija MSP-ova.

Indikativni rok objave: 29.12.2023.

Ukupna alokacija: 15.000.000,00 EUR

Intenzitet sufinanciranja: 90%