Sveobuhvatan pregled Direktive o dubinskoj analizi održivosti poduzeća (CSDDD)

Izvješćivanje i osiguranje održivosti

Sveobuhvatan pregled Direktive o dubinskoj analizi održivosti poduzeća (CSDDD)

Nakon višegodišnjih pregovora između institucija EU-a i država članica, EU parlament je 24. travnja 2024. usvojio Direktivu o dubinskoj analizi održivosti poduzeća (CSDDD). Direktivu sada također treba službeno odobriti Vijeće, potpisati i objaviti u Službenom listu EU-a . Države članice imat će dvije godine da prenesu nova pravila u svoje nacionalne zakone.

Ova direktiva obvezuje velike tvrtke da identificiraju, ublaže i, prema potrebi, isprave utjecaje na ljudska prava i okoliš u svom globalnom lancu vrijednosti. Njome se tvrtkama nalaže da uspostave procese dubinske analize ljudskih prava i pitanja okoliša, kao i tranzicijski plan kako bi se osiguralo da njihov poslovni model bude kompatibilan s klimatskim ciljem od 1,5 °C. Iako će CSDDD obuhvatiti samo procijenjenih 0,5% tvrtki u EU-u, ona je važna dopuna postojećim propisima, posebno Direktivi o izvješćivanju o održivosti poduzeća (CSRD).

Kao što je navedeno u svrsi direktive, poduzeća bi trebala igrati ključnu ulogu u promicanju pravednog, uključivog i održivog gospodarskog rasta, izbjegavajući pritom stvaranje neravnoteža na unutarnjem tržištu. Time se naglašava važnost jačanja otpornosti tvrtki na nepovoljne scenarije povezane s njihovim vrijednosnim lancima, uzimajući u obzir eksternalije, kao i društvene, okolišne i upravljačke rizike.

 

Što CSDDD očekuje od tvrtki?

Tvrtke obuhvaćene ovom direktivom dužne su:

 • Integrirati dubinsku analizu lanca vrijednosti u svoje politike i sustav upravljanja rizicima poduzeća.
 • Identificirati i procijeniti stvarne i potencijalne negativne utjecaje na ljudska prava ili okoliš i poduzeti mjere za njihovo sprječavanje, ublažavanje ili okončanje.
 • Provesti značajan angažman dionika kako bi podržali identifikaciju stvarnih i potencijalnih utjecaja, kao i razvili politiku dubinske analize.
 • Mapirati operacije, one njihovih podružnica i, gdje su povezane s njihovim lancem aktivnosti, one njihovih poslovnih partnera. Time će se utvrditi gdje će se štetni utjecaji vjerojatno pojaviti i gdje će biti najteži.
 • Uspostaviti i održavati sustav obavještavanja i žalbenih postupaka te osigurati sanaciju tamo gdje se utvrde stvarni utjecaji.
 • Pratiti učinkovitost poduzetih mjera.
 • Osigurati kompatibilnost s klimatskim ciljem od 1,5°C i izraditi tranzicijski plan u skladu s ciljevima smanjenja emisija EU-a.

 

Koje tvrtke, i kada, ulaze u opseg direktive?

U opseg CSDDD-a tvrtke će ulaziti postepeno, ovisno o veličini i prometu, a direktiva će se primjenjivati i na matične tvrtke grupa koje, uzete zajedno, dostižu postavljene pragove.

 • Godine 2027. (3 godine nakon usvajanja) direktiva će se početi primjenjivati na tvrtke koje imaju više od 5000 zaposlenih i ostvaruju promet od 1,5 milijardi eura.
 • Godine 2028. (4 godine nakon usvajanja) u opseg direktive ući će tvrtke koje imaju više od 3000 zaposlenih i 900 milijuna eura prometa.
 • Od godine 2029. (5 godina nakon usvajanja), Direktiva će se primjenjivati u svom punom opsegu te će se odnositi na sve tvrtke koje imaju više od 1000 zaposlenih i 450 milijuna eura prometa.

Franšizne tvrtke u EU s tantijemama u iznosu većem od 22,5 milijuna eura i neto prometom u svijetu većim od 80 milijuna eura također su uključene u opseg primjene direktive. Uključene su i određene tvrtke izvan EU-a sa značajnim poslovanjem u EU-u (preko 450 milijuna eura neto prometa ostvarenog u EU-u).

 

Koji će se mehanizmi praćenja primjene CSDDD-a i sankcioniranja primjenjivati?

Svaka će država članica imenovati nadzorno tijelo koje će pratiti usklađenost s CSDDD-om. Uspostavit će se Europska mreža nadzornih tijela, uključujući predstavnike svakog nadzornog tijela. Prekršaji će se kažnjavati "prozivanjem i sramoćenjem" i novčanim kaznama.

Tvrtke će također podlijegati građanskoj odgovornosti i mogu biti dužne platiti odštetu oštećenima ako su namjerno ili iz nepažnje propustile ispuniti obveze CSDDD-a i, kao rezultat takvog nepoštivanja, prouzročile štetu fizičkoj ili pravnoj osobi.

 

Kako bi se tvrtke trebale pripremati za CSDDD?

Prvo, tvrtke obuhvaćene ovom direktivom trebale bi se upoznati sa zahtjevima CSDDD-a i razumjeti ih u kontekstu drugih nefinancijskih dubinskih analiza i obveza izvješćivanja, pri čemu je potrebno obratiti posebnu pozornost na razlike i sličnosti s CSRD-om. One tvrtke koje već provode due diligence u skladu s Vodećim načelima Ujedinjenih naroda o poslovanju i ljudskim pravima (UNGP), kao i OECD-ovim smjernicama za multinacionalna poduzeća, bit će dobro pripremljene. Tvrtke koje još ne primjenjuju te okvire trebale bi poduzeti korake da ih ugrade u svoje sustave i procese.

Proces dubinske analize naveden u ovoj Direktivi trebao bi obuhvatiti šest koraka definiranih OECD-ovim Smjernicama dubinske analize za odgovorno poslovno ponašanje, koji uključuju mjere dubinske analize za tvrtke za prepoznavanje i rješavanje negativnih utjecaja na ljudska prava i okoliš. Šest koraka su

Angažman dionika ključan je alat za provođenje dubinske analize, kako u identificiranju negativnih utjecaja tako i u razvoju mjera za ublažavanje ili pružanje sanacije tamo gdje se

utjecaji pojave. Stoga bi tvrtke trebale preispitati svoj trenutni pristup angažmanu dionika u svjetlu nove direktive.

Tvrtke izvan djelokruga CSDDD-a trebale bi se pripremiti da mogu strukturirano odgovoriti na buduće zahtjeve za informacijama od strane većih poslovnih partnera u vezi s ljudskim pravima i utjecajima na okoliš u njihovom lancu vrijednosti. U pripremama za procjenu tih utjecaja u svom lancu vrijednosti bilo bi dobro da slijede pristup temeljen na riziku te ih prioritiziraju na temelju ozbiljnosti i vjerojatnosti.

 

Sljedeći koraci

Snalaženje kroz kompleksnosti identificiranja i ublažavanja utjecaja na ljudska prava i okoliš u lancu vrijednosti koje traži CSDDD zahtijevat će sveobuhvatno planiranje i podršku. Stoga je ključno pratiti novosti u vezi s ovom direktivom kako bi predanost i radnje vaše tvrtke mogle pomoći u stvaranju održivije i pravednije budućnosti za sve.

 

Uvid u regulatorni proces

Nakon što je u prosincu 2023. postignut preliminarni dogovor između Vijeća EU-a i Europskog parlamenta o CSDDD-u, direktiva nije dobila konačno odobrenje tijekom formalnog glasovanja u Vijeću. Nakon tjedana dodatnih pregovora i nekoliko ustupaka kritičarima direktive, novi kompromisni tekst konačno je odobren od strane Vijeća EU-a. Dana 24. travnja 2024. Europski parlament službeno je usvojio CSDDD na svojoj plenarnoj sjednici. Prije toga, predstavnici Vijeća Europske unije glasovali su za CSDDD 15. ožujka 2024. Nakon objave direktive u Službenom listu EU-a, države članice morat će prenijeti direktivu u nacionalno pravo u roku od dvije godine. CSDDD će se početi primjenjivati na prvu grupu društava 2027. godine.

 

Što se promijenilo od prosinca 2023.? Pregled postignutih kompromisa

Opseg direktive sužen je na tvrtke koje imaju više od 1000 zaposlenih (umjesto 500) i 450 milijuna eura prometa (umjesto 150 milijuna eura).

Uklonjen je prošireni opseg koji se odnosi na sektore visokog rizika. Međutim, prilagođeni tekst uključuje klauzulu o reviziji, koja nudi mogućnost uključivanja visokorizičnog pristupa u kasnijoj fazi.

Dodan je pristup postupnog uvođenja:

 • 3 godine nakon usvajanja, direktiva će se početi primjenjivati na tvrtke koje imaju više od 5000 zaposlenih i ostvaruju promet od 1,5 milijardi eura.
 • 4 godine nakon usvajanja, direktiva će obuhvatiti tvrtke koje imaju više od 3000 zaposlenih i 900 milijuna eura prometa.
 • 5 godina nakon usvajanja, Direktiva će doseći svoj puni opseg primjene (obuhvatiti će sve tvrtke koje imaju više od 1000 zaposlenih i 450 milijuna eura prometa).

Određene aktivnosti u nizvodnom lancu vrijednosti uklonjene su iz materijalnog područja primjene Uredbe. Kao rezultat toga, zbrinjavanje proizvoda, rastavljanje i recikliranje, kompostiranje i odlaganje više nisu uključeni u zahtjeve dubinske analize.

Izbačen je zahtjev da poduzeća uvedu financijske poticaje za menadžment vezano uz provedbu planova klimatske tranzicije. Iako tvrtke i dalje moraju usvojiti plan klimatske tranzicije, više nisu dužne mijenjati svoj sustav nagrađivanja.

Tekst koji se odnosi na građansku odgovornost izmijenjen je kako bi se državama članicama omogućila veća fleksibilnost u postavljanju granica. Međutim, odredbe o građanskoj odgovornosti ostaju uključene u konačni tekst.